Základné informácie o projekte Clean Mobility

Publikované: 18.01.2022/ Aktualizované: 26.04.2024

Clean Mobility

Akronym: Clean Mobility
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os: 3 Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
Špecifický cieľ: 3.1: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy. Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre environmentálnu, nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.

Vedúci partner projektu: Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH

Partneri projektu:
PP 1/ Trnavský samosprávny kraj

PP 2/ Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

PP 3/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

PP 4/ NÖ.Regional.GmbH

PP 5/ Verkehrsverbund Ost-Region GmbH


Strartegickí partneri projektu:

Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2, Referat Gesamtverkehrskoordination

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung RU7 Gesamtverkehrsangelegenheiten

Mobilitätsagentur Wien GmbH

Trvanie projektu: 01.01.2020 – 30.11.2023

Rozpočet projektu: celkový: 3 616 342,24,- €
celkový za TTSK: 1 820 183,00,- €
príspevok z ERDF (85 %): 1 547 155,55,- €
národné zdroje (10 %): 182 018,30,- €
vlastné zdroje TTSK (5 %): 91 009,15,- €

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Cieľom je zlepšiť ponuku mobility šetrnej k životnému prostrediu v prihraničnej oblasti Slovenska a Rakúska cielenými informáciami a prístupom k informáciám o udržateľnej a ekologicky čistej mobilite, ako aj posilniť spoluprácu medzi relevantnými kľúčovými aktérmi v danej oblasti.

Investičné aktivity TTSK reflektujú na potrebu zlepšenia regionálnej mobility
a prepájanie obcí v pohraničí integrovanou dopravou v kombinácii s ekologickým aspektom prostredníctvom rekonštrukcie 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy.

Hlavné ciele projektu:

- Zlepšenie ponuky cezhraničných dopravných informácií

- Posilnenie ponuky multimodálnej mobility na existujúcich uzloch verejnej dopravy

(autobusy a železnice)

- Posilnenie povedomia o výhodách využívania ponúk udržateľnej mobility

Cieľové skupiny:

- Inštitúcie zodpovedné za dopravu a mobilitu

- Cyklisti (doprava za prácou)

- Široká verejnosť a miestne podniky, ktoré majú záujem na zlepšení regionálnej

dostupnosti

Nosné aktivity projektu za TTSK:

- Rekonštrukcia 2. a 3. úseku Moravskej cyklotrasy

- Vytvorenie dátovej centrály pre integrovanú dopravu

Hlavné výstupy:

- Multiplikátori Clean Mobility ako zodpovedné osoby partnerských organizácií

- Regionálne vzdelávacie a tréningové programy

- Cezhraničné systémy cestovných informácií

- Cezhraničná interaktívna mapa mobility

- Dohoda o spolupráci

- Skúmanie multimodálnosti

- Koncepcie a plánovanie pre realizáciu investícií do dopravných uzlov a doplnkovej infraštruktúry (cyklodoprava)

Personálne obsadenie projektu:
Manažér projektu: Mgr. Andrea Koláriková
e-mail: andrea.kolarikova@trnava-vuc.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW