Základné informácie o projekte "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK"

Publikované: 10.09.2020/ Aktualizované: 24.08.2022

Názov projektu:

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK

Akronym: CYKLO JMK+TTSK

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Vedúci partner projektu: Trnavský samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Juhomoravský kraj

Partneri projektu: Obce pro Baťův kanál

Trvanie projektu: 24 mesiacov

Rozpočet projektu:

 • celkový rozpočet: 1 391 359,03 Eur
 • rozpočet TTSK: 992 220,23 Eur
 • z ERDF (85 %): 843 387,19 Eur
 • národné zdroje (10 %): 99 222,02 Eur
 • vlastné zdroje TTSK (5 %): 49 611,02 Eur

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

Predmetom projektu je vybudovanie novej bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov v prihraničnom regióne na českej i slovenskej strane. Ide o územie, ktoré disponuje množstvom kultúrnych, prírodných a technických pamiatok. Výsledkom realizácie projektu na území Trnavského samosprávneho kraja bude zásadné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom trvalo udržateľného rozvoja najmä vidieckych oblastí, ich rozvoja, zvýšenia zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov, spoločnej propagácie bezpečnej cyklistickej dopravy a cykloturistiky na cyklotrasách na Baťovom kanále v okolí rieky Moravy, ktorá tvorí spoločnú hranicu medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom.

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia cezhraničného regiónu,
 • návštevníci cezhraničného regiónu.

Nosné aktivity projektu:

Projektové aktivity budú zabezpečené troma projektovými partnermi, ktorí budú rozvíjať potenciál prírodných daností dotknutého územia pre potreby miestnych obyvateľov a turistov. TTSK bude zodpovedný za aktivity súvisiace s budovaním bezpečnej cyklistickej infraštruktúry a propagáciou atraktivít v okolí Baťovho kanála a rieky Moravy.

Hlavné výstupy projektu:

 • cyklotrasa na hrádzi rieky Moravy od prístaviska na Baťovom kanále v Skalici smerom k Holíču v dĺžke viac ako 6 km vrátane značenia,
 • mobilné zariadenie na sčítanie cyklistov,
 • propagačné materiály pre projektové územie v okolí Baťovho kanála a rieky Moravy,
 • cyklokonferencia s ukážkami výstupov projektu a príkladov dobrej praxe,
 • prezentácia projektu na tematicky zameraných výstavách cestovného ruchu.

Personálne obsadenie projektu:

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW