Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 14.03.2024
Telefón
031/5622197
E-mail
gmrs@zupa-tt.sk
Lokalita
Slnečná 2

1956/1957 - Vznik jedenásťročnej strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským so 17 triedami denného štúdia

a 2 triedami večerného štúdia s 534 žiakmi s 24 pedagógmi. Riaditeľom bol menovaný František Miškovič

1957/1958 - 18. novembra 1957 sa stala riaditeľkou školy JUDr. Nina Lefflerová

1960/1961 - Po prvýkrát dostali žiaci učebnice a školské pomôcky zdarma

1961/1962 - Zmena na strednú všeobecnovzdelávaciu školu

1962/1963 - Na škole boli zriadené odborné učebne podľa skúseností získaných na bázových školách

1965/1966 - Osamostatnenie SVŠ so 6 triedam

1966/1967 - Začiatok tradície súťaže o Pohár oslobodenia Šamorína v basketbale, neskôr vo volejbale, ktorá trvá dodnes

1969/1970 - Vo februári vyšlo 1. číslo školského časopisu Lampášik

1970/1971 - Rozhodnutím Ministerstva školstva SSR od 1. septembra 1970 nesie škola názov gymnázium, diferenciácia tried na prírodovednú a humanitnú vetvu. Začiatok tradície prijímania prvákov do radov žiakov školy ("imatrikulácia")

1979/1980 - 15. novembra 1979 položili základný kameň novej budovy gymnázia

1981/1982 - Maturovala posledná trieda humanitnej vetvy, pokračovali len triedy prírodovednej vetvy

1983/1984 - 1. septembra 1983 bola slávnostne odovzdaná nová budova školy, v ktorej odvtedy priateľsky spolunažívajú dve gymnáziá – s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

1984/1985 - Začiatky realizácie novej koncepcie v školstve - bolo zavedené vyučovanie odborných predmetov - programovanie a poľnohospodárstvo

1988/1989 - Do funkcie riaditeľky bola menovaná Mgr. Mária Bzdúšková

1989/1990 - Zmena učebného plánu, možnosť väčšieho výberu voliteľných predmetov

1990/1991 - Ustanovenie Rady školy

1995/1996 - Vznik gymnázia s osemročným štúdiom

1996/1997 - Škole bol udelený čestný názov „Gymnázium Milana Rastislava Štefánika"

2002/2003 - Prví absolventi osemročného štúdia

2004 - Do funkcie riaditeľky bola menovaná PaedDr. Edita Lysinová

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne má v súčasnosti 262 žiakov, z ktorých väčšina študuje v 8-ročnom štúdiu. Hlavným cieľom školy je kvalitná príprava žiakov na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania.

Pedagogický kolektív tvorí 22 učiteľov, na škole pôsobí školská psychologička, výchovný poradca a ďalší koordinátori.

Vyučovanie prebieha v kmeňových aj odborných učebniach, s využitím 6 interaktívnych tabúľ. Všetci žiaci študujú ako prvý cudzí jazyk angličtinu. Ďalší cudzí jazyk je možné vybrať z alternatívy nemčina/ruština. Telesná a športová príprava sa vyučuje v dvoch telocvičniach a na vonkajších športových ihriskách. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni v budove školy. Žiaci využívajú počas prestávok tzv. oddychovú zónu a každý žiak má počas celého štúdia k dispozícii zadarmo vlastnú uzamykateľnú šatňovú skrinku.

K príjemnej atmosfére školy rozhodne prispievajú aj tradičné akcie v aule školy – stužkové slávnosti, Vianočná akadémia, Zimný ples študentov, Summer party, rozlúčka s maturantmi a mnoho iných. Chodby školy oživujú výtvarné práce žiakov.

Škola sídli v spoločnej budove s Gymnáziom I. Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, obe školy sú samostatným právnym subjektom.

Rada rodičovského združenia aktívne podporuje školu najmä v oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami, oceňovania najúspešnejších žiakov a tried knižnými a finančnými odmenami , prevádzkuje kopírovací stroj pre žiakov a pod.

Na škole aktívne pracuje Žiacka školská rada, ktorá sa snaží spestriť študentský život .

Spolupracujeme aj s inými inštitúciami vzdelávacieho a kultúrneho charakteru na miestnej i regionálnej úrovni. Pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole a Deň rodičov v škole, kedy sa rodičia našich žiakov môžu zúčastniť vyučovania na ktorejkoľvek hodine a neformálnych rozhovoroch pri káve a čaji s pedagógmi školy.

Naše gymnázium sa nachádza v peknom a tichom prostredí mesta v areáli plnom zelene.

Činnosť predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

 • Pripravujeme žiakov na literárne a recitačné súťaže
 • Organizujeme návštevy divadelných predstavení v bratislavských divadlách, besedy so spisovateľmi
 • Tvoríme vlastné kultúrne podujatia
 • Prispievame do printových aj elektronických regionálnych novín
 • Realizujeme literárne zamerané projekty

Predmetová komisia spoločenskovedné predmety organizuje

 • súťaže v tvorbe vlastných osvetových a propagačných žiackych výtvarných prác
 • vlastné školské akcie, ktoré majú svoju dlhoročnú tradíciu
 • účasť na predmetových olympiádach, súťažiach a projektoch
 • návštevy exkurzií na zaujímavé podujatia a výstavy

Predmetová komisia biológia, chémia, telesná a športová výchova zabezpečuje

 • odborné prednášky so zdravotnou problematikou,
 • návštevy výstav a exkurzií podľa aktuálnej ponuky
 • aktivity v projektoch - Európsky týždeň boja proti drogám, Červené stužky – Deň boja proti AIDS, Deň narcisov, Belasý motýľ
 • prípravu žiakov na biologickú a chemickú olympiádu a iné súťaže
 • zapojenie školy do environmentálnych akcií – výsadba stromov, zber odpadkov a pod.
 • základný kurz plávania a lyžovania
 • pravidelné pohybové aktivity v prírode a účelové cvičenia
 • športové aktivity mimo vyučovacieho procesu v podobe krúžkov
 • účasť žiakov na športových súťažiach

Činnosť predmetovej komisie cudzie jazyky

 • Organizujeme exkurzie a jazykové pobyty v zahraničí
 • Pripravujeme Olympiády v anglickom, nemeckom jazyku a rôzne súťaže , Európsky deň jazykov a jazykový kvíz: „O jazyku trochu inak“
 • Každoročne organizujeme týždenný intenzívny jazykový kurz so zahraničnými lektormi
 • Zabezpečujeme distribúciu cudzojazyčných časopisov pre žiakov, divadelné predstavenia v anglickom jazyku spojené s workshopom
 • Ponúkame prednášky a besedy s anglicky hovoriacimi spisovateľmi, cestovateľmi, lektormi

Činnosť predmetovej komisie matematika, fyzika, informatika

 • Organizujeme jednorazové súťaže Expert, Matematický klokan, iBobor, IQ olympiáda, o ktoré majú žiaci veľký záujem
 • Zapájame žiakov do riešenia úloh matematickej olympiády, Pytagoriády, korešpondenčného semináru MAKS
 • Každoročne sa úspešne zúčastňujeme kolektívnej medzinárodnej súťaže Matematický náboj a Fyzikálny náboj

Čo robí školský psychológ na škole?

 • pomáha deťom prekonávať ich osobné a školské problémy
 • poskytuje rodičom rady pri výchovných a školských problémoch detí
 • konzultuje s vedením školy a pedagógmi
 • poskytuje systematické kariérne poradenstvo
 • realizuje preventívne aktivity zamerané proti kyberšikane, agresivite, násiliu
 • pomáha vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie na škole

Aktuálne a zaujímavé informácie o nás nájdete vždy aj na stránke školy a na facebooku.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW