Svetový deň astmy - Znečistenie ovzdušia ako rizikový faktor

Dňa 2. mája bol Svetový deň astmy a dňa 10. mája si pripomíname Svetový deň pohybu ku zdraviu. Môžeme všetci dýchať čistý vzduch?

Výskyt astmy sa podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Podľa odhadov WHO trpí vo svete astmou asi 300 miliónov ľudí a do roka 2025 to bude ešte o 100 miliónov viac.

Tohtoročnou témou je „Starostlivosť o astmu pre všetkých“. Každoročne ho organizuje Globálna iniciatíva pre astmu (Global Initiative for Asthma – GINA) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s cieľom zvýšiť informovanosť o tomto ochorení.

Na vzniku ochorenia sa podieľa veľa faktorov. Napríklad geneticky podmienená predispozícia sliznice dýchacích ciest reagujúca zápalom na rôzne spúšťače ako alergény, chemické a fyzikálne látky, mikroorganizmy či infekcie. Rizikovým však môže byť aj vnútorné prostredie domov a bytov. Mnoho domácností používa plynové spotrebiče na vykurovanie a na varenie. Spaľovanie plynu v nedostatočne vetraných priestoroch môže byť pre ľudské zdravie rizikové. Oxid dusičitý NO2 je plyn bez zápachu, ktorý môže dráždiť oči, nos a hrdlo a môže spôsobiť dýchavičnosť. Vnútorné alergény a dráždivé látky zohrávajú významnú úlohu. Môžu byť spúšťačmi astmatických záchvatov. U astmatikov môže už vystavenie nízkym hladinám NO2 spôsobiť zvýšenú bronchiálnu reaktivitu. 

Dym zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach obsahuje zmes škodlivých plynov a malých prachových častíc. Ich vdychovanie môže spôsobiť astmatický záchvat, ​​bronchitídu, zhoršiť choroby srdca a pľúc a môže zvýšiť pravdepodobnosť respiračných ochorení. Preto je dôležité venovať správnemu vykurovaniu dostatočnú pozornosť – používať palivo odporúčané výrobcom zariadenia, kúriť dostatočne vysušeným drevom, dať si každý rok skontrolovať vykurovacie zariadenie a komín certifikovaným odborníkom. Zvážiť treba aj výmenu starého zariadenia na vykurovanie. Nové spaľovacie zariadenie v ekodizajne je oveľa účinnejšie a pomôže urobiť každý domov zdravším a bezpečnejším.

V októbri 2018 zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia správu o tom, že viac ako 90 percent detí mladších ako 15 rokov dýcha každý deň toxický vzduch. Deti sú citlivejšie na účinky znečistenia ovzdušia aj preto, lebo popri behaní a hrách dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tým do tela absorbujú viac znečisťujúcich látok. Ich dýchacia zóna je bližšie k zemi, kde niektoré znečisťujúce látky dosahujú najvyššie koncentrácie. Znečistenie ovzdušia poškodzuje ich pľúcne funkcie aj pri nižších úrovniach expozície.

Vedecký výskum publikovaný v roku 2019 v časopise The Lancet Planetary Health varuje, že každý piaty prípad detskej astmy vo Veľkej Británii má pôvod v znečistenom ovzduší z dopravy. Podľa vedcov emisie z áut a ďalších dopravných prostriedkov poškodzujú dýchacie cesty. Vytvoria v nich zápal, z ktorého sa neskôr u detí, ktoré na to majú genetickú predispozíciu, vyvinie astma. Škodlivín je v takto znečistenom ovzduší viac, no predpokladá sa, že astmu môže spúšťať najmä oxid dusičitý NO2. Znečistenie NO2 je významným rizikovým faktorom pre výskyt astmy u detí, ktoré žijú v mestských oblastiach s hustou dopravou.

V novembri 2019 sa prestížneho podujatia Clean Air Forum v Bratislave zúčastnila aj pani Rosamund Adoo-Kissi-Debrah z Londýna s kampaňou za čistejšie ovzdušie pre deti. Ona sama začala podporovať kampaň za čistejšie ovzdušie pre deti potom, keď jej na následky znečisteného ovzdušia z dopravy zomrela dcéra Ella. Dievčatko bolo v rokoch 2010 až 2013 vystavené vysokým hodnotám NO2 a pevných prachových častíc, pretože jej rodina bývala 25 metrov od jednej z najrušnejších londýnskych križovatiek. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia boli práve emisie z dopravy, ktoré v uvedenom období značne presahovali hodnoty určené WHO, Európskou úniou a britskými vnútroštátnymi právnymi predpismi pre ochranu ľudského zdravia.

V decembri 2020 londýnsky súd potvrdil, že znečistenie ovzdušia významne prispelo k smrti jej dcérky, ktorá mala zriedkavý typ akútnej astmy. Ella bola obzvlášť citlivá na toxické plyny a častice znečisťujúce ovzdušie. V jej úmrtnom liste sú ako príčiny úmrtia uvedené akútne respiračné zlyhanie, ťažká forma astmy a vystavenie znečistenému ovzdušiu. Pani Kissi-Debrah označila znečistenie ovzdušia za ohrozenie verejného zdravia a vyzvala na šírenie osvety o tejto závažnej zdravotnej hrozbe.

V Londýne časom zaviedli veľmi nízko-emisné zóny. Vozidlá musia spĺňať ešte prísnejšie emisné požiadavky alebo ich vodiči musia zaplatiť vysoké poplatky za prejazd cez takéto zóny. Poplatok sa odvíja od typu a hmotnosti vozidla. Ide o sumy od 12,50 GBP až do 100 GBP za ťažšie vozidlá vrátane nákladných automobilov nad 3,5 tony a ťažké autobusy.

Deti bývajú vystavené znečistenému ovzdušiu pravidelne cestou do a zo školy. Môže ísť o zvýšené koncentrácie oxidov dusíka (NOx), prachových častíc (PM10, PM2,5) a benzénu (C6H6), ktoré rovnako pochádzajú najmä z dopravy.

Mnohí rodičia, ktorí vozia svoje deti do škôlky či školy, sami prispievajú k pravidelnému znečisťovaniu ovzdušia v bezprostrednom okolí školských zariadení.  Tým sú ohrozené deti lebo zvýšené riziko škodlivého neviditeľného znečistenia ovzdušia je pri školách, ktoré sú v blízkosti frekventovaných ciest alebo parkovísk. Môže ísť o zvýšené koncentrácie oxidov dusíka (NOx), prachových častíc (PM10, PM2,5) a benzénu (C6H6), ktoré rovnako pochádzajú najmä z dopravy.

Dôležitým zákonom navrhovaným opatrením na obmedzenie znečistenia z dopravy je oprávnenie samosprávy (obce) so súhlasným stanoviskom okresného úradu ako cestného správneho orgánu zriadiť všeobecne záväzným nariadením nízko-emisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len vymedzeným vozidlám (vozidlám označeným príslušnou emisnou plaketou alebo s dokladom o povolení vjazdu). Táto možnosť bola pre samosprávy zavedená novelou zákona o ovzduší v roku 2017. Do dnešného dňa však žiadna takáto zóna na Slovensku nie je.

Keď ideme von, automaticky kontrolujeme aké bude počasie. Rovnakú rutinu by sme si mali osvojiť aj pre kontrolu kvality ovzdušia. O aktuálnom stave ovzdušia sa môžete pravidelne dozvedieť na webovej stránke SHMÚ v rámci Spravodajstva o kvalite ovzdušia alebo cez webovú aplikáciu dnesdycham.sk. Okrem toho projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia pripravuje mobilnú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorá bude svojich užívateľov informovať o zhoršení kvality ovzdušia aj pomocou možnosti nastavenia notifikácií používateľom. Využitie tejto funkcionality ocenia najmä citlivé skupiny obyvateľstva, kam zaraďujeme aj astmatikov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW