Workshop „Predstavenie projektových myšlienok, ponuka na spoluprácu – hľadanie partnera“ (28.10.2021)

Publikované: 28.02.2022/ Aktualizované: 05.05.2022

Trnavský samosprávny kraj usporiadal v súlade s aktivitami projektu RegioCoop SK-AT a s podporou partnerov projektu workshop pod názvom „Predstavenie projektových myšlienok, ponuka na spoluprácu – hľadanie partnera“. Podujatie sa konalo online, bolo odborne moderované a simultánne tlmočené, zúčastnilo sa ho 45 účastníkov. Cieľovou skupinou boli oprávnené subjekty so záujmom o cezhraničnú spoluprácu v tematickej oblasti prírodné a kultúrne dedičstvo.

Po úvodnom privítaní odznelo predstavenie projektu, jeho cieľov a doterajších výstupov RegioCoop SK-AT partnermi z TTSK a BSK. V hlavnej časti podujatia boli postupne prezentované projektové myšlienky a námety na cezhraničnú spoluprácu s rakúskymi subjektami na témy: cezhraničný geopark, šľachtické rody, archeopark, tradičné odrody stromov a židovská kultúra.

V prvej prezentácii bol predstavený geopark Malé Karpaty, ktorý sa rozprestiera na ploche 1199 km2, perspektívne rozšírenie je o 463 km2 a územie od Hudsheimerských vŕškov až po Nové Mesto nad Váhom. Geoparky majú veľký potenciál, výnimočnú faunu a flóru, vzácne minerály a fosílie, unikátnu geológiu, bohatú históriu a kultúru, tradičné remeslá a gastronomické špeciality. Dôležitou súčasťou sú aj vzdelávacie aktivity a propagácia geoparku.

Odprezentované boli myšlienky pre možnú cezhraničnú spoluprácu s rakúskou stranou a to vytvorenie cezhraničnej aleje geoparkov a druhý potenciálny projekt, ktorý sa zameriava na významné geologické lokality oblasť Devínskej kobyly a Hudsheimerských vŕškov, kde navrhli vytvoriť sieť bodov a pospájať ich tak, aby sa v sieti dalo blúdiť. Odznela ponuka pre rakúskych partnerov zapojiť sa do zamýšľaného projektu.

Riaditeľka Slovenského domu Centrope predstavila projektovú myšlienku Odkaz šľachtických rodov SK-AT. Spája nás spoločná história, hrady, zámky, bane, píly, rybníky územie strednej Európy je silné a významné. Chýba sieťovanie, partnerstvá a inštitucionálna spolupráca, ktorá by rozvíjala toto dedičstvo na oboch stranách, slovenská strana hľadá partnerov pre spoločnú tematickú cestu založenú na kultúrnom dedičstve, chce prezentovať, čo šľachtické rody na tomto území vytvorili. Cieľom je zhodnotenie potenciálu prírodného dedičstva, zvýšenie atraktívnosti územia. Kľúčové je vytvorenie partnerskej siete, ktorá zámer zrealizuje a bude ju udržiavať.

Prezentácia „Mesto Galanta - rodisko Esterházyovcov“ tematicky zapadla k predchádzajúcej téme. Mesto Galanta je úzko späté s rodom Esterházy, nachádza sa tu renesančný a neogotický kaštieľ, významnú úlohu zohrával vtomto období aj Joseph Haydn – dvorný kapelník Esterházyovcov. Mesto hľadá partnerov na rakúskej strane na spoluprácu v danej téme, pamiatky vrátane historického parku a záhrady majú veľký potenciál pre rozvoj aktivít ako napr. zriadenie turisticko-informačnej kancelárie spojené s organizovaním poznávacích a vzdelávacích zájazdov pre rôzne skupiny (deti, dôchodcovia...), vybudovanie zázemia pre organizovanie podujatí v

mestskom parku pri kaštieli napr. zriadením malého amfiteátra na organizovanie koncertov a ďalšie spoločné cezhraničné aktivity.

Ovocné dedičstvo našich predkov, snaha o zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva, záchrana tradičných ovocných drevín v regióne Malé Karpaty bola témou, ktorá taktiež vzbudila záujem prítomných. Malé Karpaty sú posiate miestami, kde pôsobili šľachtické rodiny, je tu veľký genofond starých stromov. Snahou je rozšíriť projekt aj do prihraničného územia, stromy pochádzajú z čias Rakúsko-Uhorska.

Ďalšou témou bola prezentácia kultúrneho archeologického dedičstva prostredníctvom archeoparku. Príkladom je samotné Carnuntum, podobný projekt vznikol na Velehrade na Morave. V Páci je významné nálezisko, ktoré mapuje osídlenie zo 4 storočia, je to germánska osada, vybudovaná rímskymi vojakmi, bola sídlom germánskeho veľmoža. Cieľom je zrekonštruovať v pôvodnej veľkosti niekoľko budov, ktoré stáli v tejto osade. Nálezisko je jedinečné tým, že sa nachádza ďaleko od Dunaja, je stredoeurópskeho významu, je vysoko hodnotené. Zmyslom projektu je odprezentovať toto dedičstvo v spolupráci s rakúskymi partnermi pre súčasné generácie.

Pozornosť účastníkov workshopu si vyslúžila aj téma židovskej kultúry, ku ktorej sa prihlásilo viacero subjektov zo Slovenska aj Rakúska. Styčnými bodmi by mohol byť život komunít v cezhraničnom priestore alebo téma holokaustu a odsunu, vybudovanie židovskej kultúrnej cesty, prepojenie židovských obcí, informovanosť o histórii, cintorínoch a pod.

Odznela tiež informácia o pripravovanej odbornej konferencie na tému „Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva“, ktorá sa plánuje na október 2022 v Dolnej Krupej.

Prednesené témy boli sprevádzané bohatou diskusiou k možným projektovým zámerom aworkshop vytvoril priestor pre vznikajúce partnerstvá a potenciálnu slovensko-rakúsku spoluprácu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW