Základné informácie o projekte Regional Cooperation SK-AT

Publikované: 17.09.2020/ Aktualizované: 15.07.2022

Akronym: RegioCoop SK-AT

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os: 4 Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
Špecifický cieľ: 4.1: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia

Vedúci partner projektu: Regionalmanagement Burgenland GmbH

Hlavný cezhraničný partner: Trnavský samosprávny kraj
 

Partneri projektu:

NÖ.Regional.GmbH
Bratislavský samosprávny kraj

Magistrat der Stadt Wien – strategický partner

Hlavné mesto SR Bratislava – strategický partner


Trvanie projektu: 1.2.2020 – 31.12.2022

Rozpočet projektu:

celkový: 1 066 248,89 €
celkový za TTSK: 169 999,- €
príspevok z EFRR (85 %): 144 499,15 €
národné zdroje (10 %): 16 999,90 €
vlastné zdroje TTSK (5 %): 8 499,95 €

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:

V slovensko-rakúskom prihraničnom území pretrváva potreba koordinácie, podpory a zlepšenia podmienok pre posilnenie existujúcich väzieb, partnerstiev a podpory budovania nových partnerstiev.

Projekt RegioCoop SK-AT má napomáhať prekonávaniu prekážok brániacich rozvoju spolupráce s cieľom prípravy kvalitnejších projektov.

Ďalšou prioritou projektu je motivácia cieľovej skupiny pre nastavenie východiskových tém pre budúce programové obdobie 2021 - 2027, zadefinovanie strategických tém v slovensko-rakúskom prihraničnom regióne a vytvorenie zásobníka strategických tém.

Projekt poskytne prehľad o zrealizovaných aktivitách a možnostiach synergií pre ďalšie projekty, prácou v sieťach podporí budovanie tematických partnerstiev, získa podnety a námety na cezhraničnú spoluprácu od subjektov na regionálnej a komunálnej úrovni, vytvorí podmienky pre ďalší všestranný rozvoj regiónu v súlade so stratégiami na regionálnej a lokálnej úrovni.

Hlavné ciele projektu:

Zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podnietiť ďalšiu cezhraničnú spoluprácu v rámci funkčného územia Slovenska a Rakúska.

Cieľové skupiny:

 • nositelia rozhodnutí v komunálnej politike v projektovom regióne
 • nositelia rozhodnutí v regionálnej politike v projektovom regióne
 • projektoví manažéri verejnej správy v projektovom regióne

Nosné aktivity projektu:

 • definovanie strategických tém v slovensko-rakúskom prihraničí
 • tematický monitoring
 • vytváranie tematických partnerstiev a práca v území – sieť prírodné a kultúrne dedičstvo
 • odborné tematické siete, okrúhle stoly a workshopy

Hlavné výstupy projektu:

 • zásobník strategických tém
 • záverečná dokumentácia s uvedenými obsahmi z pracovných balíkov Definovanie strategických tém a Analýza právnych systémov
 • manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
 • správa z prieskumu verejnej mienky
 • interkulturálne tréningy


Personálne obsadenie projektu:

Projektový manažér
Ing. Elena Horanová
e-mail: elena.horanova@trnava-vuc.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW