Ekologický čin roka 2018 - Vyhodnotenie

Publikované: 17.02.2022/ Aktualizované: 18.02.2022

Vyhodnotenie súťaže „Ekologický čin roka 2018“

Do súťaže Ekologický čin roka sa v tomto ročníku zapojilo rekordných 20 projektov.

Projekty sú vyhodnotené v dvoch kategóriách:

1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci

2. Základné, stredné školy a materské školy
 

1. kategória:

1. miesto Občianske združenie Komunita Zelenča  - „Triedenie odpadu“

Členovia združenia predložili starostovi obce návrh na odvoz odpadu žetónovým spôsobom, aby tým motivovali občanov k lepšiemu triedeniu odpadu. Začali robiť osvetu medzi obyvateľmi. Postavili informačný panel pri zastávke SAD pojednávajúci o dôvodoch, prečo je dôležité triediť. Vypracovali leták o presných informáciách ako triediť a distribuovali ho po domácnostiach. Zostavili dotazník o triedení odpadu pre občanov Zelenča. Štyri členky Komunity Zelenča osobne viedli rozhovory s 310 občanmi a vysvetľovali výhody žetónového zberu. Vyhodnotenie dotazníka prinieslo množstvo postrehov od občanov obce. V spolupráci s obecným úradom zorganizovali dve brigády na sadenie stromov. Pri prvej brigáde vysadili 100 stromov a pri druhej 20. Členovia OZ osádzajú dlhoročne aj vtáčie búdky. Taktiež členovia komunity viackrát na jar čistili od odpadkov trasu popri cyklistickom chodníku a pozdĺž diaľnice.


2. miesto Slovenský skauting, 80. zbor Ginko Piešťany - „Ako na EKO a Čistím naše mesto“

Prvá časť projektu má vzdelávací charakter. Skauti zrealizovali 5 eventov na rôzne ekologické témy - Globálne otepľovanie, Deforestrácia, Tvorba odpadu, Skleníkové plyny, Ako správne recyklovať, Znečisťovanie vody a pôdy a Pokles biodiverzity. Organizovali tiež rôzne prednášky s doktorandom STU a ornitológom. Prednášok sa spolu zúčastnilo 169 ľudí. Druhá časť projektu mala okrem edukačného aj praktický, hmatateľný efekt. Uskutočnili sedem veľkých čistení zameraných na nábrežie rieky Váh a Vodnej nádrže Sĺňava. Tohto projektu sa spolu zúčastnilo 101 ľudí.

3. miesto Občianske združenie Zeleň - „Živá lúka“

Občianske združenie sa venuje obnove zelene v stromových alejach, osvetovej činnosti v oblasti poľnohospodárstva a činnostiam zameraným na krajinu. Hlavným predmetom projektu bolo zisťovanie a monitorovanie stavu škôd na srnčatách a malej zveri počas vykonávania kosby v revíroch na Slovensku. Prvotný prieskum bol formou dotazníka, ktorý vyplnilo 165 respondentov, a z ktorých vyplynulo, že škody na zveri pri kosbe sú najmä na mláďatách srnčej zveri, a to vo viac ako 80 percentách prípadov. Odhady sa pohybujú okolo 600 kusov. Výsledky dotazníkového prieskumu boli zverejnené v časopise Halali a Poľovníctvo a rybárstvo. Bol odvysielaný vstup v Rádiu Regina Západ, na Facebooku, ale aj v TV relácií Halali a v spravodajstve TV JOJ. Keďže pri plánovaní preventívnych akcií je potrebné byť včas informovaný, vytvorili aplikáciu s názvom „Živá lúka“, v ktorej dochádza ku koordinácií poľnohospodárov, poľovníkov a dobrovoľníkov. Zapojiť sa do projektu a nájsť danú aplikáciu je možné na webe www.zivaluka.sk. Pilotný projekt sa uskutočnil v PZ Jastrab Dolné Dubové, kde okrem poľovníkov počas kosby asistovali aj kynológovia. Prebehlo aj pilotné testovanie pachových ohradníkov. S univerzitou v Nitre pripravujú spoluprácu v oblasti výskumu efektívnosti plašičov a mechanizmov ochrany zveri.

3. miesto Dobrovoľný občasný zber rukami Hlohovec - „Smeťozbery“

Dobrovoľnícka skupina sa dlhodobo venuje environmentálnym aktivitám. V roku 2018 počas 260 hodín prác nazbierala spolu 257 veľkých vriec odpadu a ďalšie 2 kontajnery nadrozmerného odpadu, taktiež zlikvidovala10-12 menších či väčších smetísk. Okrem čistiacich akcií sa venuje aj skrášľovacím akciám, v rámci ktorých dobrovoľníci nafarbili niekoľko zábradlí a lavičiek, vysadili ruže v parku, vyčistili autobusové zastávky, čistili smetné koše a dopravné značky. Osadili dve knižné búdky. V spolupráci s mestom realizovali výsadbu stromov zakúpených za finančný príspevok z minulého ročníka Ekologický čin roka.


2. kategória

1. miesto Základná škola Andreja Radlinského Kúty - „Školská záhrada“

Školská záhrada bola pred realizáciou projektu v stave zarasteného pozemku. Celé budovanie bolo od úplných začiatkov a rozdelené na niekoľko etáp. Najprv realizovali odstránenie starého nefunkčného oplotenia a úpravu terému s ťažkou technikou a čistenie studne. Vybudovali nové oplotenie a súčasne prebehla výstavba veľkých objektov – rozhľadňa, altánok, ohrada pre sliepky. V ďalšej etape vybudovali nové chodníky, ohnisko, vyvýšené záhony, osadili záhradný domček, lavičky a celkom nové zábradlie cez Zelnický kanál. Tieto etapy boli realizované formou brigád, kde sa zapojili učitelia, rodičia žiakov školy, členovia Dobrovoľného hasičského zboru, miestni poľovníci, ako aj zamestnanci poľnohospodárskeho družstva. Ďalej vytvorili skalku, bylinkový záhon, pocitový chodník, vysadili ovocné stromy, ovocné kríky, okrasné trvalky, skalničky, vinič a úžitkové plodiny. V poslednej etape vybudovali kompostovisko, vyrobili a osadili doplnkové komponenty ako hmyzí hotel, náučné chodníky, odliatky stôp zvierat a veľa ďalších. Starostlivosť o školskú záhradu je zaradená do učebných osnov viacerých predmetov.

2. miesto Gymnázium Jána Hollého Trnava - „Zóna bez peňazí“

Hlavným cieľom projektu „Zóny bez peňazí“ je znižovanie odpadu. Obrovské množstvo textilného odpadu zahlcuje každoročne našu planétu tak, ako každý iný odpad. Ide o akciu, ktorá podporuje recyklovanie, výmenu vecí, ktoré ľudia nechcú alebo nepotrebujú. Predovšetkým ide o oblečenie a textil. Ak by nebolo Zóny, veci by skončili v odpade. Zóna vďaka tejto škole už nie je len o charite, ale aj o stretnutí ľudí, o vzájomnej komunikácii a o zdieľaní. Pri organizácii a realizácii gymnaziálnej Zóny bez peňazí sa prejavili nádherné vlastnosti a veľké schopnosti dobrovoľníkov, hlavne z radov žiakov, ktorí neúnavne pomáhali v škole v piatok aj v sobotu. Zónu bez peňazí navštívilo veľa občanov a veľa vecí našlo opäť svoj domov.

3. miesto Materská škola - Óvoda, Ulica Márie, Šamorín - „Zeleň v materskej škole“

Cieľom projektu je ochrana a starostlivosť rastlín, viesť deti k zodpovednosti za svoje konanie primerane veku a chápať dôsledky pri znečisťovaní životného prostredia. MŠ sa zapojila do environmentálneho programu Živice – Zelená škola, kde hlavnou témou je zeleň a ochrana zelene. V roku 2018 vytvorili náučný chodník, kde deti spoznávajú nové liečivé rastliny, pozorujú ich vývin, majú možnosť ich ochutnať v podobe limonád, čajov, sirupov. Deti tu môžu pozorovať včielky ako rastliny opeľujú. Pedagógovia spoločne s deťmi sa starajú o rastliny.

3. miesto Obchodná akadémia Veľký Meder -  „Rozmýšľajme globálne a konajme lokálne“

Škola v roku 2018 uskutočnila niekoľko projektov. Prvým bola propagácia ekologickej formy cestovania. Ďalšími boli rekonštrukcia autobusovej zastávky, likvidácia ilegálnych skládok smetí, odpadové komando a blší trh. V projekte „Odpadové komando“ bolo zmapovaných 16 ilegálnych skládok. Škola vychováva mladých ľudí chodiacich po svete s očami a srdcami otvorenými problémom svojho okolia. Pri ceste I/63 zlikvidovali žiaci spolu so svojimi učiteľmi 2 skládky. Škola vedie žiakov k tvorivému mysleniu a snahe o realizáciu vhodných podnetov, ktoré napomôžu k ochrane životného prostredia, rozvíja vzťah k ŽP a učí zodpovednosti za svoje správanie sa voči prírode.

Prečítajte si tiež

Ekologický čin roka 2023
Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a p...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW