VYHODNOTENIE SÚŤAŽE „Ekologický čin roka 2022“

Do súťaže Ekologický čin roka sa v tomto ročníku zapojilo 30 projektov.

Projekty sú vyhodnotené v dvoch kategóriách:

1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci

2. Základné, stredné a materské školy

1. kategória:

1. miesto – PRE ÚĽANY- PRO FUDEMUS, Pusté Úľany s projektom „Stromoradia ktoré spájajú“

Pre Úľany – Pro Fudemus nezisková organizácia pôsobí v obci Pusté Úľany. Dlhodobo sa venuje zachovávaniu kultúrneho a historického dedičstva, ochrane životného prostredia i environmentálnym  aktivitám. Hlavnými aktivitami združenia bolo obnovenie a komunitné vysadenie 5 ovocných vetrolamov – stromoradí cca 500 ovocných stromov a 200 ovocných kríkov na pomedzí katastrov obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Pavlice za účelom zvýšenia biodiverzity, ochrany pred vetrom a pôdnou eróziou, zlepšenia vodozádržných opatrení a mikroklimatických podmienok v otvorenej vidieckej krajine. Zapojili širšiu komunitu, osobitne deti a mládež do výsadby kríkov a jednoduchších prác na príprave výstavby vyhliadky, osadenia hmyzích hotelov, vtáčích búdok a kŕmidiel. Snažili sa prinavrátiť pôvodné druhy. V rámci projektu „Prívetivá krajina“ dobrovoľníci vybudovali na trojmedzí katastrov a poľných ciest drevený centrálny externý prístrešok (Hniezdo) s posedením, na ktorého vrchole je verejnosti prístupná pozorovacia platforma so smerovými tabuľkami. Súčasťou bolo aj osadenie  informačných tabúľ, stojanu pre bicykle a fit-prvkov. Združenie zrealizovalo série edukačných prednášok pre žiakov základnej školy. Jednou z aktivít je aj vydanie knihy „Krajina prítomnosti a zabúdania“, ktorá má environmentálno-edukačný rozmer.

2. miesto –  Občianske združenie PEDAVITA a Živá záhrada s projektom „Obnova mikrobiómu a biodiverzity pôdy“

Občianske združenie PEDAVITA má  osvedčenie na výskum a vývoj, skúma pôdny život vo vzťahu k zdraviu rastlín, zvierat, ľudí a životného prostredia. Spolupracuje so sociálnym podnikom Živá záhrada v Leopoldove s dlhodobým cieľom obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy. V oblasti vzdelávania uskutočnili desiatky prednášok k životu v pôde a vzťah s ekológiou a zdravými potravinami. Vypracovali 15 infotabulí. Preložili viacero zahraničných náučných videí a zrežírovali vlastné, ktoré využívajú k šíreniu poznatkov. Taktiež uskutočnili  prvé tri workshopy zamerané na vysoko kvalitný kompost s hygienizáciou, cieľom ktorého bolo zvýšiť dostupnosť biologicky kvalitného kompostu pre obnovu degradovanej pôdy Slovenska. Zúčastnili sa aj ďalších konferencií, festivalov a výstav na tému regenerácia pôdy, potenciál živín z biologických odpadov a kompostovania na Slovensku. Taktiež usporiadali v Leopoldove odbornú pracovnú konferenciu na tému kompostovanie. V rámci svojej činnosti analyzovali 143 vzoriek z kompostu.  Aktívne spolupracovali  s poľnohospodármi na plánovaní obnovy života pôdy. Hlavným cieľom bolo hospodáriť na veľkých poľnohospodárskych výmerách ekologicky. Vďaka výskumnej spolupráci sa im podarilo uskutočniť kontrolu zmesového komunálneho odpadu mesta Leopoldov. Vyrobili pre školu vyvýšené  záhony, pareniskovú nadstavbu, domček na náradie, vertikálnu stenu, solárnu závlahu so zásobníkom na dažďovú vodu. Vysadili jedlý živý plot.  

3. miesto –  Podunajské ochranárske združenie DUNAVIT s projektom „Širšie spektrum ekologických aktivít“

Hlavnou aktivitou Podunajského ochranárskeho združenia DUNAVIT je zimné sčítanie vodného vtáctva na úsekoch Klátovského ramena, Malého Dunaja a na celej dĺžke dvoch kanálov Žitného ostrova, na Chotárskom kanáli a na Kanáli Šulany-Jurová. Pravidelne čistili a kontrolovali 20 vtáčích búdok, resp. premiestnili tie, v ktorých nezaznamenali úspešné hniezdenie. Ďalšou aktivitou bola obnova a revitalizácia poľných ciest a výsadba stromov a ich využitie ako biokoridory. Obnovili historické poľné cesty a vysadili pri nich 90 stromov. Zber odpadu je aktivita, ktorú vykonávajú pravidelne. Združenie každý rok vyhlasuje verejnú súťaž s heslom „Dajme Žitný ostrov do čistého“. Za pomoci člnov sa im už podarilo vyzbierať odpad z hladiny vody v kanáli Gabčíkovo – Topoľníky, ako aj v priesakovom kanáli pri Šamoríne. Absolvovali tri detské tábory a prednášky na školách, kde vyrábali lastovičie hniezda a hmyzí hotel.  Do týchto aktivít sa zapojilo asi 200 ľudí.  Fotografická výstava na tematiku ochrany prírody s názvom  „Prírodné poklady Šamorína“ sa uskutočnila s cieľom ukázať prírodné bohatstvo mesta. Ďalšie aktivity v oblasti ochrany prírody boli, napr. pomoc pri čistení Vtáčieho ostrova uprostred Hrušovskej zdrže, osveta a propagácia prírodných hodnôt.

3. miesto – Občianske združenie PETROVILLA s projektom „Ovocná aleja a ovocný raj nad obcou Petrova Ves“

Občianskemu združeniu sa podarilo zrealizovať svoj zámer prepojiť obec formou ovocnej aleje s  Jabloňovou krížovou cestou umiestnenou v priestoroch starého sadu a zároveň vybudovať tzv. „ovocný raj“ nad obcou výsadbou stromov a revitalizáciou starého sadu. Vysadených bolo 82 kusov ovocných stromov, ako jabloň, slivka, orech, hruška a iné. Inštalované boli ochranné prvky, mobiliár a informačná tabula. Samozrejmosťou je polievanie, údržba, kosenie, strihanie stromov. V roku 2022 sa pustili do projektu Ovocný raj, v rámci ktorého bola zrealizovaná ďalšia časť sadu. Sad bolo potrebné najprv vyčistiť od náletových drevín a odpadu. Keďže sad bol vybudovaný terasovito, niektoré terasy bolo potrebné upraviť bágrom. Na vyčistených a upravených miestach bolo následne vysadených 250 kusov nových stromov. V ďalšej časti sadu boli vysadené ovocné stromy – prevažne jablone. Bola inštalovaná informačná tabuľa a lavičky na oddych. Rozhodli sa prispieť aj k záchrane a revitalizácii poľnej studničky pri cyklotrase v katastri obce Petrova Ves. Upravené okolie studničky s osadenými lavičkami vytvorilo na cyklotrase oddychový priestor. Do projektu bolo zapojených spolu 70 – 80 dobrovoľníkov.

2. kategória:

1. miesto – Základná škola F. E. Scherera, Piešťany s projektom „Ochranárske a ekologické aktivity“

Základná škola sa zapájala do mnohých ekologických aktivít počas celého kalendárneho roka. Medzi tieto aktivity patrí už 14 rokov prenášanie putujúcich ropúch cez asfaltovú cestu z lesa do priehrady Striebornica pri Moravanoch nad Váhom. Počas dvoch dní sa večerného prenášania ropúch zúčastnilo celkovo 40 žiakov a pomohli 362 ropuchám, ktoré by inak skončili pod kolesami áut. Každoročne sa  zúčastňuje na čistení brehov okolo rieky Váh a Sĺňavy a tiež prispieva pri čistení svojho sídliska. Tohto upratovania sa zúčastnili žiaci 1. – 9. ročníka v počte 186 detí a naplnili 80 mechov odpadkami. Medzi ďalšie aktivity školy patrí vysádzanie stromčekov a kríkov v areáli školy. Taktiež sa zapájajú do zberu papiera a minulý rok sa im podarilo nazbierať  3580 kg starého papiera. Separovanie odpadu je na škole samozrejmosťou. Škola je zapojená do projektu Recyklohry, v rámci ktorého žiaci plnia rôzne ekologické, ochranárske, bádateľské, tvorivé a propagačné úlohy. Nazbierali 290 kg elektroodpadu, 150 kg batérií, 345 ks tonerov, 171 ks mobilov. Snažia sa žiakom vytvárať zdravé a vhodné podmienky na vyučovanie a mimoškolskú činnosť po skončení vyučovania.  Environmentálna výchova sa dostala do mnohých predmetov na 1. aj 2. stupni. Minulý školský rok bola základná škola ocenená medzi 30 najaktívnejšími školami v rámci Slovenska.   

2. miesto – Materská škola Hollého 3, Hlohovec s projektom „Zelený objektív“

Materská škola Hollého 3, Hlohovec okrem edukačných programov organizovala aktivity zamerané na úsporu elektrickej energie, vody a tepla (termostatické ventily a hlavice na 125 radiátoroch, výmena zastaraného osvetlenia za nízkoenergetické). Dlhoročne triedia odpad, majú vlastné kompostovisko a vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny. Hlavnou aktivitou bol projekt „Zelený objektív“. Jeho cieľom bolo zapojiť deti a rodičov do monitorovania okolitej prírody. Zapojiť sa však podarilo aj zamestnancov Vlastivedného múzea a okolitú verejnosť, ktorú vtiahli do témy prostredníctvom výstavy.  Vďaka deťom a rodičom z „Klubu Zelenáčikov“ vzniklo viac ako 300 fotografií prírody, ktoré MŠ vystavila vo Vlastivednom múzeu a vyvrcholením bola slávnostná vernisáž. Podarilo sa zachytiť aj niekoľko vzácnych druhov, ktorých výskyt bol prekvapením aj pre odborníkov z múzea. Zapojených bolo 130 detí, spolu s rodičmi a starými rodičmi, celým pedagogickým i nepedagogickým kolektívom a širokou komunitou. V múzeu prebehlo aj vyhodnotenie a ocenenie detí, ako aj korunovácia víťaza, ako kráľa Zelenáčikov, ktorý pomohol pokrstiť knihu pani učiteľky Evy Chalányovej, pod názvom „Kronika nášho stromu“. Knižka zachytáva život  Ľaliovníka Tulipánokvetého, ktorý rastie na dvore škôlky. Podelili sa so svojimi skúsenosťami na webinári „Inšpirácie zo Zelených škôl“, kde mali veľmi pozitívny ohlas a môžu byť takto inšpiráciou a motiváciou pre ostatných.

3. miesto – Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda s projektom „EKO-ŠTUDENT“

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda sa prihlásila s projektom pod názvom „EKO-ŠTUDENT“, ktorý predstavoval environmentálnu súťaž pre stredné školy mesta Dunajská Streda. Cieľom bolo zvýšiť záujem o ekologickú problematiku. Súťaž zorganizovali  dve pedagogičky  v spolupráci so žiakmi školy, s primátorom mesta Dunajská Streda, s odborníkmi na environmentalistiku a s Mestským kultúrnym strediskom. Školské kolo pozostávalo z vyriešenia digitálneho escaperoom – u. Zapojilo sa šesť škôl. Súťažilo 141 žiakov, ktorí boli rozdelení do 31 družstiev. Družstvá riešili podľa pravidiel súťaže escaperoom na vlastných počítačoch, čím ušetrili papier. Mestské kolo bolo rozdelené do troch blokov. V prvom bloku absolvovali účastníci prednášku s tematikou “Rozmýšlaj globálne, konaj lokálne!“. V druhom bloku absolvovali žiaci súťažný Kahoot test, ktorý následne spoločne vyhodnotili. Tretí blok pozostával z prípravy a prednesu motivačnej reči na tému ochrany životného prostredia. Súťaž plánujú pretaviť do putovnej akcie, ktorá by bola usporiadaná ročne vždy inou strednou školou v meste, prípadne by mohla dosiahnuť aj regionálnu úroveň.     

Čestné uznanie za inšpirujúcu aktivitu v oblasti  životného prostredia – Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď projekt s názvom „Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska“

Hlavnou myšlienkou projektu bolo pretvoriť zarastený priestor medzi Váhom a hrádzou pri Garbiarskej ulici. Pôvodne bol pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín a nachádzalo sa tam aj množstvo navezeného odpadu. Bolo potrebné vytrhať množstvo koreňov a s veľkým množstvom skla si poradil na tretí pokus až pásový minibager. Uskutočnili nevyhnutné orezy stromov. Umiestnili vlastnoručne vyrobené netradičné lavičky na sedenie s výhľadom na rieku, vybudovali chodníky a pódium. Pribudla aj bylinková špirála, altánok s prestrešením, dve ohniská, detská šmykľavka a preliezka pre najmenších. Vysiali trávnik, o ktorý sa ďalej starajú. Pribudli vtáčie búdky a ovocné stromy. Inštalovali tiež solárne osvetlenie altánku a stromov, koše na separovaný odpad a stojany na bicykle. Všetkých brigád sa zúčastňovali členovia skautského zboru a ich rodinní príslušníci počas celého roka.

Čestné uznanie za inšpirujúcu aktivitu v oblasti životného prostredia – Občianske združenie Pro Balony projekt s názvom „Jazierko Homokoš“

Medzi základné ciele občianskeho združenia patrí ochrana životného prostredia a rozvoj obce. Cieľom bola najmä likvidácia nelegálnych odpadov a revitalizácia okolia jazierka Homokoš. Zorganizovali podujatie s názvom „Práca pre jazierko Homokoš II. Etapa“. Pomocou ťažkej techniky vyrovnali terén a následne spadnuté stromy a konáre boli štiepkovačom rozdrvené a takto získaná mulčovacia kôra rozmiestnená pod stromy. S revitalizáciou okolo jazierka Homokoš pokračovali a spevnili breh jazierka. Odstránili celkom 9 menších a väčších nelegálnych skládok v katastri obce Baloň a vyzbierali približne 5 ton nelegálneho odpadu. Revitalizáciou jazierka sa vytvorila možnosť rozmanitejšieho druhového zastúpenia rýb vo vodnej ploche. Do projektu sa zapojilo vyše 80 osôb, vrátane detí a mládeže, pričom ich činnosť bola  nezanedbateľná aj z hľadiska environmentálnej výchovy. Deti sa spoločne s rodičmi naučili vážiť si a chrániť našu prírodu.

Prečítajte si tiež

Ekologický čin roka 2023
Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a p...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW