Ekologický čin roka 2020 - vyhodnotenie

Publikované: 17.02.2022/ Aktualizované: 18.02.2022

Do súťaže Ekologický čin roka sa v tomto ročníku zapojilo zaujímavých 19 projektov.

Projekty sú vyhodnotené v dvoch kategóriách:

  1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci
  2. Základné, stredné školy a materské školy

1. kategória:


1. miesto - Projekt „Obnova studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci“ Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany

Pramene a studničky patria odjakživa do prírody. V súčasnosti sú značne zanedbané. Počas roka  sa Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany podarilo vykonať niekoľko činností. Začali obnovou cykloznačenia a obnovili aj turistické značenie. Pokračovali opravou studničky Staroprameň. Vyznačili odbočku od smerovníka Výtoky - Rekreačné stredisko  ku studničke Výtoky. Odstránili popadané stromy, zarastené kríky a pokračovali zemnými prácami. Vyčistili aj samotný výtok a odtok prameňa.

Následne odstránili zbytky prehnitého starého sedenia a nahradili ho novým masívnym stolom a dvomi lavicami. Doterajší prístrešok očistili, opravili a vybudovali oporný drevený kryt. Ďalšou činnosťou bola oprava studničky Výtoky. Tu vyčistili a upravili okolie. Osadili nové drevené zábradlie  a doplnili chýbajúce drevené lišty. Práce dobrovoľníkov sa presunuli k smerovníku Výtoky (rázcestie), kde vyčistili a opravili stojany informačných tabúl. Umiestnili stojan s centrálnou mapou Považského Inovca, vedľa ktorého osadili stĺp Cyklopoludník. A nakoniec ešte vybudovali informačný stojan s tabuľou Visiace skaly.

2. miesto - Projekt „Čistiace akcie spolu s revitalizáciou a obnovou“ Trnavských dobrovoľníkov

Hlavným cieľom projektu je dobrý pocit z pomoci prírode, zo zlepšenia životného prostredia Trnavčanov a šírenie povedomia o ochrane prírody a prostredia. Čistenie prírody a životného prostredia sa konalo v meste Trnava aj mimo mesta. Hlavne išlo o separovanie odpadu počas zbierania, revitalizáciu prírody a výsadbu rastlín, obnovu mestského mobiliáru, výrobu a osádzanie výstražných tabuliek pred znečisťovaním prostredia, zapájanie rodinných príslušníkov, prostredníctvom sociálnych sietí oslovovanie mladšej generácie a rozširovanie povedomia o ekologickom správaní.

Na akciách sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov. Zapájali sa do celoslovenských/celosvetových čistiacich akcií. Objem vyzbieraného odpadu predstavoval 234 ks 120 l vriec a 13 kontajnerov/skriňových dodávok. Dobrovoľníci vykonali aj ďalšie akcie, napr. v Bernolákovom sade údržbu zelene a čistenie schodov, na Prednádraží vysadili 20 stromov a v Kamennom mlyne vyrobili a osadili kŕmidlo.

2. miesto - Projekt „Zberačky“ Dobrovoľníkov Senica 2.0

Dobrovoľníci Senica 2.0 začali svoje zberačky na začiatku priemyselnej zóny v meste Senica. Až po štvrtej zberačke vyčistili celú priemyselnú zónu. Pokračovali na ďalších miestach. Napokon za rok 2020 zorganizovali 7 zberačiek, na ktorých sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov a vyzbierali 114 veľkých vriec odpadkov. Najviac účastí na Zberačkách mali pätnásťročné dobrovoľníčky Nina a Linda. Doma poctivo triedia odpad, do obchodu si nosia vlastné látkové tašky, využívajú ekologické spôsoby dopravy a šetria vodou.

3. miesto - Projekt „Výsadba stromov okolo Šamorína“ Poľovníckej organizácie Šamorín

Hlavným cieľom Šamorínskej poľovníckej organizácie je aj ochrana životného prostredia, chrániť naše prostredie, dbať na jeho čistotu ako aj výsadbu novej zelene a obnovu  alejí. V roku 2020 vysadili približne 260 sadeníc predovšetkým javorov horských vo vetrolame za parkom Pomlé, pri Šámote a v okolí horárne v lese Berek. Vysádzania sa zúčastnilo 35 osôb. Dobrovoľníci následne zabezpečovali aj starostlivosť o vysadené stromy. Samospráva mesta pozitívne privítala činnosť organizácie a do výsadby sa aktívne zapojila.

2. kategória:


1.  miesto - Neudelené

2. miesto - Projekt „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“ Obchodnej akadémie Veľký Meder

Medzi dôležité ciele Obchodnej akadémie Veľký Meder patrí výchova žiakov k ochrane životného prostredia a osvojenie si myšlienok trvalo udržateľnej ekonomiky. V roku 2020 pracovali na osvetových akciách pre deti predškolského veku. Žiačka tretieho ročníka Júlia Anna Tóth navštívila  desať krát materskú školu vo svojom bydlisku v Brestovci. Žiačka pripravila pre deti „zázračný koberec“ z odpadových materiálov a hravou formou učila deti selektovať odpad a recyklovať rôzne materiály.  Škola zorganizovala takzvaný „zelený deň“, cieľom ktorého bolo upriamiť pozornosť žiakov na fakt, že všetci môžeme prispieť k riešeniu problémov životného prostredia a udržateľného rozvoja. Išlo najmä o osvetu, odovzdávanie poznatkov a inšpirovanie žiakov k tomu, aby sa stali uvedomelými spotrebiteľmi so záujmom o recykláciu. Za pomoci členov svojich rodín vytvorili  mnoho predmetov každodennej potreby z recyklovaných materiálov ako „jahodový záhon“ zo starého odkvapového žľabu, alebo „skleník“ zo starých okien. Do parku pri škole osadili knihovničku, do ktorej môžu všetci obyvatelia a návštevníci mesta prispieť knihou alebo si nejakú vziať.

2. miesto - Projekt „Ako pomôcť prírode na našom dvore“Materskej školy Kočín

Z materskej školy Kočín sa podarilo vytvoriť LEPŠIE MIESTO – čistejšie, ekologickejšie a zelenšie. Zriadili informačnú nástenku, zberné nádoby, v ktorých separujú spoločne s deťmi odpad. Vybudovali kŕmidlá pre vtáčiky. Učia správne spracovať biologický odpad, tak že deti zhrabávajú na školskom dvore pokosenú trávu, lístie a burinu do kompostoviska. Počas vychádzok do okolia zbierajú nájdený odpad, ktorý do našej prírody nepatrí. V neposlednom rade sa rozhodli založiť škôlku pre stromy. Miesto na dvore pri hojdačkách zrýľovali, očistili od buriny, ohradili a nakoniec vysadili mladé stromčeky pagaštana konského. Deti mali obrovskú radosť, keďže si vyskúšali aké je to ,,neľahké,, urobiť niečo krásne a zároveň užitočné pre prírodu.

3. miesto - Projekt „Ekoaktivity“ Základnej školy s materskou školou Vančurova Trnava

Základná škola s materskou školou Vančurova Trnava má  množstvo šikovných žiakov, ktorí sa spolu s pedagogickým zborom podieľajú na ekologických zmenách v rámci vzdelávania i voľného času. V roku 2020 zabezpečili triediace koše do každej triedy. V septembri usporiadali akciu Upracme si Slovensko v rámci Svetového čistiaceho dňa 2020 s 96 žiakmi a so 4 učiteľmi. Mapovali nelegálne skládky. Zorganizovali sériu prezentačných rovesníckych vzdelávaní o bioodpade a elekroodpade. V rámci online vyučovania sa naďalej venovali triedeniu, kompostovaniu a téme rýchlej módy. Usporiadali celoročnú školskú súťaž o Zelenáčikov, aby deti motivovali čo najviac triediť odpad. Trieda, ktorá ich do konca školského roka získala najviac bola označená ako najzelenšia trieda.

3. miesto - Projekt „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ Materskej školy Hollého Hlohovec 

Materská škola Hollého Hlohovec je  dlhodobo zameraná  na realizovanie aktivít na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. K základným myšlienkam environmentálneho pôsobenia na deti patrí aj spolupráca s rodičmi a ich zapájanie do spoločných aktivít. Nakoľko disponujú veľkým školským dvorom, cieľom bolo  sídliskové deti naučiť základom pestovania rastlín, najmä zeleniny. Vytvorili vyvýšené záhony za pomoci rodičov ako prípravu podmienok na výsadbu rastlín. Prechádzka novovytvorenou škôlkarskou záhradou je v každom ročnom období čarovná.     

Mimoriadna odmena

Projekt „Vyčistenie a úprava príjazdovej cesty ku škole“ Strednej odbornej školy technickej Dunajská Streda

Škola zorganizovala so žiakmi prvého a druhého ročníka vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. Okolie ako aj komunikácia bola stále viac znečisťovaná odpadkami. Vyčistili aj chodník od väčšieho či menšieho odpadu a buriny. Žiaci ukázali, že sa to dá a zaviazali sa, že sa budú  snažiť udržiavať čistotu a poriadok dovtedy, kým si na poriadok všetci nezvyknú a pokiaľ bude vadiť, že upravený vzhľad chodníka naruší niečo, čo tam nepatrí.

Prečítajte si tiež

Ekologický čin roka 2023
Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a p...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend