Vyhodnotenie súťaže „Ekologický čin roka 2021“

Do súťaže Ekologický čin roka sa v tomto ročníku zapojilo 27 projektov.

Projekty sú vyhodnotené v dvoch kategóriách:
1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci
2. Základné, stredné školy a materské školy

1. kategória:

1. miesto - Projekt „Zber odpadu na trase Holíč - Hodonín“ pána Miroslava Milotu

Pán Miroslav Milota, rodený Holíčan pracuje v susednom meste Hodonín. Cestu do práce zväčša absolvuje na bicykli. Nakoľko mu nie je príroda ľahostajná a nedokázal sa len tak nečinne pozerať na odpadky všetkého druhu povyhadzované popri ceste, začal ich dobrovoľne zbierať na trase Holíč – Hodonín. Najprv si myslel, že mu to bude trvať pár dní, realita je však taká, že mu vyzbieranie toho najväčšieho odpadu trvalo viac ako 2 roky a 3 mesiace. Na danom úseku vyzbieral približne 900 vriec odpadu, čo podľa neho predstavovalo cca 20 t. Ani po tomto neprestal so zbieraním odpadkov na danom úseku, nakoľko sa tam nejaký „náletový“ odpad stále nájde. Pán Milota je presvedčený, že ako sa k prírode budeme chovať, tak sa nám príroda odvďačí.

2. miesto – Projekt „Dedičstvo našich predkov – etapa 2021“ Občianskeho združenia Ober Nussdorf

Občianske združenie Ober Nussdorf sa zameralo na staré odrody ovocných stromov, ktoré boli vytlačené zo sadov, remíz a záhrad a na návrat tradičnej kultúrno-prírodnej krajiny do regiónu Malé Karpaty. Zmapovali viac ako 800 ovocných stromov, medzi ktorými bola aj Čerešňa vtáčia, ktorá bola vybraná medzi 12 finalistov súťaže Strom roka. Začali aj s množením posledných moruší, ktoré presahujú vek 100 rokov, ako aj Jarabiny oskorušovej prostredníctvom semien. Vysadili viacero dlhovekých druhov stromov, ktoré sú zamerané a zaznačené v elektronickom mapovom systéme a všetky stromy zabezpečili proti poškodeniu zvieratami. Osadili v aleji drevené lavičky i vtáčie búdky. Z priestoru aleje a priľahlej remízy vyviezli množstvo komunálneho a stavebného odpadu na obecný zberný dvor. Svojou činnosťou aktívne prispievajú k obnove remíz a alejí a v neposlednom rade k obnove významných vodozádržných prvkov v krajine.

2. miesto – Projekt „Kerestúrska lesná cesta“ Občianskeho združenia Cez Kerestúr

Na jeseň minulého roku sa podarilo vysadiť 1 hektár nového lesa v extraviláne obce Križovany nad Dudváhom. Projekt vznikol ako reakcia na rozsiahle výruby v kerestúrskom háji z predošlých rokov. Doplnili lesný porast, efektívne zužitkovali dlhodobo zanedbaný obecný pozemok a vytvorili dlhodobo udržateľnú zelenú zónu. Vytýčili priestor pre výsadbu a rekultivovali pôdu, ktorá dlhé roky ležala úhorom a vyžadovala si značnú prípravu. Celkovo vysadili 93 stromov. Pri výbere sa zohľadňovali predovšetkým dreviny, ktoré sa prirodzene v chotári vyskytujú. Spomínané aktivity pomohli zlepšiť životné prostredie vďaka náhrade vyrúbanej zelene a rozšíriť osvetu v téme dôležitosti životného prostredia a jeho ochrany.

3. miesto - Projekt „Upcyclované tvorenie úžitkových predmetov“ Občianskeho združenia Samaria

V komunitnom centre SAMARIA prebieha klub šikovných ručičiek, ktorého členky sa zameriavajú na upcyklovanie odpadových materiálov. Upcyklovanie je spôsob kreatívneho znovu využitia vecí, pre ktoré by sme už ďalšie využitie nenašli a skončili by ako odpad. Vytvorili stovky predmetov z odpadových materiálov, ako napr. darčekové tašky z vyradených vzoriek tapiet, vrecká na potraviny, rôzne veci do domácnosti. Zapojené boli osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorky, ale i dievčatá v teenegerskom veku pod vedením dobrovoľníčky Magdalény Vidovej, ktorá svojou neúnavnou prácou zachránila pred vyhodením na skládku desiatky kilogramov tkanín. Komunitné centrum rozvíja svoju činnosť a upcyklovanie sa stalo jednou z hlavných aktivít.

3. miesto - Projekt „Vyťaž zbytky budeš víťaz z bitky“ pani Veroniky Sekerovej

Pani Veronika Sekerová sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia smerovanej hlavne na deti. Spracováva zbytky z výroby najmä slovenských lokálnych výrobcov s rovnakou udržateľnou filozofiou. Čím na jednej strane zredukovala odpad z výroby, ale zároveň priniesla na trh procesom upcyklácie niečo opäť užitočné a ešte i vyššej kvality. Výsledkom je 5 kategórií prototypov v spolupráci s viacerými slovenskými výrobcami, či už nylonových pančúch, obuvi a pod. Kreatívnou odpoveďou na ekologické, dizajnové a pritom funkčné využitie zbytkov bol vyhrievací vankúšik v dizajne prepolenej slivky. Okrem ekologického faktora je dôležitý kreatívny a individuálny prístup, kde sa snaží tvorbu nelimitovať, ale naopak aplikovať vždy na konkrétne podmienky výrobcu a použitý materiál.

2. kategória:

1. miesto – Projekt „Školský park - miesto na oddych i učenie“ Základnej školy Leopoldov

Projekt je vlastne dobrovoľnícky komunitný projekt Základnej školy v Leopoldove, v spolupráci s mestom Leopoldov a ďalšími dobrovoľníkmi. Ide o svojpomocnú rekonštrukciu školského parku na viacúčelovú ekologickú záhradu, ktorá slúži nielen žiakom školy pre vzdelávacie a oddychové aktivity, ale plánované sú aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť a obyvateľov mesta. Žiaci vykopávali pôvodnú zeleň, maľovali obrubníky a rozvážali zeminu, ktorú neskôr rozhrabávali, tiež pomáhali pri novej výsadbe. V projekte je vytvorených niekoľko nových ekologických prvkov, ktoré majú výchovný aj vzdelávací charakter: jazierko, kde počas vyučovania žiaci kŕmia ryby, kompostér na recykláciu prírodného odpadu; hmyzí hotel, ktorý slúži ako domov pre hmyz; pre starostlivosť o zvieratá vybudovali vtáčiu búdku a kŕmidlá; vysadili trvalkový záhon a vyvýšené záhony, kde pestujú bylinky a iné plodiny. Park ako celok je využívaný na vyučovanie vonku, ktoré má priaznivý vplyv na učenie sa detí. Park sa okrem výučby využíva aj na rekreačné účely počas prestávok a pri poobednom vyučovaní.

2. miesto - Projekt s názvom „Vtáčí ostrov“ Základnej školy Viliama Paulínyho - Tótha Senica

Ide o „Vtáčí ostrov“ na Kunovskej priehrade, ktorý je neudržiavaný. Cieľom bolo poskytnúť pomoc s dlhodobým patronátom nad ostrovom a organizovaním brigád na konci hniezdneho obdobia, spoznať biotop vodnej avifauny na Kunovskej priehrade a vytvoriť cielenú osvetu o hniezdičoch a opatreniach na ostrove. Zorganizovali praktický tréning práce s loďou a bezpečnosti na vode. Kreujúci sa Enviro-tím vytvoril výzvu na výtvarnú súťaž s maľovaním mapy priehrady s názvom „Vtáčí ostrov“. Na vernisáži prezentovali 31 vtáčích pohľadníc, a tiež aj novovytvorenú informačnú tabuľu s maľovanou mapou priehrady. Vtáčí ostrov na Kunovskej priehrade je vďaka projektu vyčistený, zbavený odpadu a nadbytočného porastu. Po realizácii projektu vznikol jeden kompaktný žiacko-učiteľský Enviro-tím.

3. miesto - Projekt „EKO výzva“ Základnej školy s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva Trnava

Projekt „EKO výzva“ sa skladá z 9 výziev. Tieto výzvy vznikli, aby naštartovali pozitívnu ekologickú zmenu na škole a ukázali, ako sa spolu môže zatočiť s odpadom, zaujímať sa o svoje okolie, o prírodu a celý ekosystém. Snažili sa, aby žiaci získavali širší pohľad, novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode, praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov. Cieľom projektu je vniesť ekologického ducha nie len do školy, ale aj do rodín. Zrealizovali konkrétne výzvy s názvami: Vymeň auto za bicykel, Čo máme v koši, Raz a dosť igelitkám, Darčeky s hodnotou. V pláne pre ďalšie mesiace pripravili výzvy: Nezabudni na vtáčiky, Móda sa už nenosí, Pripime si s planétou, Príroda očami detí, Druhá šanca pre papier, Batérie, sem sa a v závere školského roka vyhodnotia najaktívnejších jednotlivcov a triedu, ktorí získajú titul EKO trieda, EKO žiak.

Čestné uznanie za inšpiratívnu prácu v životnom prostredí – Projekt „Zelená Senica“ Občianskeho združenia Senica 2.0

Občianske združenie Senica 2.0 sa svojím projektom zameralo na pomoc prírode. Zorganizovali zberačku odpadkov, kde vyzbierali okolie hlavnej cesty smerom na mestskú časť Kunov aj na tradičnom mieste na Priemyselnej ulici. Písali Zelené články, kde na svojej stránke vysvetľovali rôzne ekologické pojmy. Začali aj s výsadbou zelene. Úspešne vysadili 27 stromov a 93 kríkov. Uskutočnili aj výsadbu ovocného sadu. Na eko podujatiach mali rozložiteľné taniere a príbory aj koše na triedený odpad a snažili sa priniesť nový pohľad na ekológiu a environmentalistiku. Hlavným cieľom dobrovoľníkov je pomáhať prírode a zlepšovať životné prostredie, čiže - Konať dobro a pomáhať, kde sa dá.

Čestné uznanie za inšpiratívnu prácu v životnom prostredí - Projekt „Mesto živých tvorov – zachráňme opeľovače“ Občianskeho združenia Čas pre rodinu

Cieľom projektu bolo zážitkovou formou predstaviť deťom krásu drobných živočíchov, ako extrémne dôležitú a nevyhnutnú súčasť každého ekosystému. Naučiť deti a ich rodičov rozoznávať základne druhy bezstavovcov s dôrazom na opeľovače, poznať ich dôležitosť a miesto v ekosystéme mesta i prírody. V rámci praktickej realizácie projektu učili ako má vyzerať hmyzí hotel pre samotárske včely, ktoré hniezdia v dutinkách. Snažili sa použiť up-cyklované materiály. Vytvorili mokrade v komunitnej záhrade. Dôležitou súčasťou osvetových aktivít bola distribúcia živých húseníc a edukačných materiálov do materských škôlok v meste Hlohovec. Realizované aktivity dopĺňali o niekoľko odborných a osvetových prednášok a workshopov.

Čestné uznanie za inšpiratívnu prácu v životnom prostredí - Projekt „Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou“ Mestskej polície Sereď

Hlavným cieľom projektu je nasmerovať deti k trvalo udržateľnému spôsobu života, primeranou formou budovať rešpekt a úctu k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia, motivovať ich k ekologickému uvažovaniu. Projekt prepája dopravnú výchovu, zdravý pohyb a bádanie po ekologických formách dopravy v meste Sereď. Pripravili pre deti dopravno-ekologickú prechádzku mestom, ktorá viedla deti hádankami súvisiacimi s dopravnou výchovou a vyzývala ich na bezpečný pohyb po cestách, rovnako ich sústreďovala na ekologické spôsoby dopravy, samozrejme po vlastných nohách.

Čestné uznanie za inšpiratívnu prácu v životnom prostredí - Projekt „Pre budúcnosť“ pani Milady a pána Jozefa Kušnírových

Manželia Kušníroví sú aktívni včelári, záhradkári a nadšenci pre trvalo udržateľný život. So svojimi skúsenosťami sa nikdy neodmietnu podeliť a aktívne pôsobia pri všetkých osvetových činnostiach spolkov, v ktorých sú členmi. Ich prínos pre životné prostredie je možné vidieť aj pri Čepeňskom ramene. Z vlastnej iniciatívy a svojpomocne vysadili cca 100 stromov okolo vodnej plochy, o tieto sa v lete starali zalievaním, aby sa stromy ujali. V oblasti osadili 8 vtáčích búdok a na jeseň iniciovali výsadbu lipovej aleje. Manželia Kušníroví sú príkladom ako môže jednotlivec prispieť k lepšej budúcnosti a zmene klímy.

Prečítajte si tiež

Ekologický čin roka 2023
Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a p...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW