Ekologický čin roka 2019 - vyhodnotenie

Publikované: 17.02.2022/ Aktualizované: 18.02.2022

Ekologický čin roka 2019 – vyhodnotenie súťaže

 Do súťaže sa prihlásilo 28 projektov. Vyhodnotené sú v dvoch kategóriách:
  1. Občianske združenia, obce, dobrovoľníci
  2. Základné, stredné školy a materské školy

Kategória 1: Občianske združenia, obce a dobrovoľníci

  1. Projekt „Barter Market“ Občianskeho združenia SaUvedom Trnava

Barter Market je charitatívno-komunitné podujatie organizované štyrikrát do roka zvyčajne v Mariánskej sále na Františkánskej ulici v Trnave. Ľudí pravidelne nabáda pozrieť sa do svojich domácností, garáží či povál a zhodnotiť, či je potrebné ponechávať si veci. Podujatie poskytuje možnosť zodpovedne sa zbaviť nepoužívaného šatstva a rôznych potrieb pre každodenný život a vymeniť ich za predmety prinesené inými návštevníkmi. V minulom roku sa podujatí zúčastnilo vyše 600 ľudí a do obehu sa vrátilo v podobe ďalšieho využitia vyzbieraného šatstva niekoľko 100 kilogramov oblečenia.

Hlavnými cieľmi projektu sú podpora cirkulárnej ekonomiky a zvýšenie povedomia obyvateľov mesta Trnava a priľahlých obcí o udržateľnosti a zodpovednom hospodárení s odpadom. Poukazovanie na konzum a minimalizmus je dôležité nielen z pohľadu šetrenia energií, emisií, ale aj z pohľadu duševného zdravia. Súčasťou každého Barter Marketu sú sprievodné podujatia prispievajúce k zvyšovaniu povedomia o potrebe ochrany životného prostredia.

  1. Projekt „Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu na ľavej strane Váhu a čistenie brehov VN Sĺňava“ Združenia priaznivcov športového rybolovu, Piešťany

Združenie priaznivcov športového rybolovu ponúka deťom aktivity v rybárskych krúžkoch Jaroslava Helera. Usiluje sa o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva hlavne u mladých ľudí, propaguje a organizuje športovú činnosť v oblasti rybárstva, rozširuje vedomosti a zručnosti detí a zlepšuje ochranu životného prostredia.

Pri príležitosti celosvetového Dňa zeme sa začiatkom roku 2019 uskutočnilo odstraňovanie nepovolených skládok odpadu. Brigády na ľavej strane Váhu pri obci Sokolovce sa okrem žiakov druhého stupňa Základnej školy Sokolovce zúčastnili aj pracovníci obecného úradu a ďalší dobrovoľníci. Vyzbierali plastový odpad, ostatný odpad, hlavne stavebný odpad, pneumatiky a elektroniku. Pri čistení brehov Vodnej nádrže Sĺňava pri obci Ratnovce vyzbierali 96 vriec plastov, tri vrecia kovu, dve vrecia skla a dve pneumatiky. Pri čistení brehov Vodnej nádrže Sĺňava pri obci Ratnovce sa vyzberalo 96 vriec plastov, tri vrecia kovu, dve vrecia skla a pneumatiky.

  1. Projekt „Aktivity pre životné prostredie“ Mestského úradu Sereď

Mestský úrad Sereď realizuje viacero environmentálnych činností, v rámci ktorých pravidelne zabezpečuje výsadbu nových stromov na území mesta. V roku 2019 bolo takto vysadených 36 kusov listnatých stromov. Mesto zorganizovalo aj dva semináre pod názvom „Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny“
a „Základný kurz rezu stromov“.

Novinkou je aj pilotný projekt zavlažovania stromov špeciálnymi vakmi TREEGATOR. Objem vaku je 55 litrov a pomalé vytekanie vody z neho umožňuje pozvoľné vsakovanie vlhkosti do pôdneho profilu. Ďalšou veľmi prospešnou činnosťou je plán revitalizácie priestoru na pohrebisku formou zriadenia vsypovej lúky. Dôležitou súčasťou VZN o pohrebiskách je ochrana prírody a podpora biodiverzity bez použitia pesticídov.

V širšom kontexte ochrany a tvorby životného prostredia mesto Sereď pripravilo pre základné školy program, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov v oblasti odpadového hospodárstva, najmä na dotrieďovanie odpadu. Až 280 žiakov sa zúčastnilo 1. konferencie „Poznaj odpad, ktorý tvoríš“. Navyše mesto celý rok pravidelne informuje občanov o triedení odpadov, systéme zberu a spôsobe nakladania s odpadom na internetovej stránke Seredských noviniek.

V neposlednom rade prebiehala likvidácia odpadov v katastri mesta Sereď najmä v záhradkárskej oblasti. V roku 2019 v meste zaznamenali desať nelegálnych skládok odpadov, pričom sa mestu podarilo odstrániť ich prevažnú časť na vlastné náklady. Mesto sa dlhodobo venuje aj čisteniu verejných priestranstiev, a tiež zrevitalizovalo hrádzu rieky Váh.

Kategória 2: Základné, stredné a materské školy

  1. Projekt „Zvyšovanie environmentálneho povedomia hotelákov“ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

Projekt sa skladá z viacerých aktivít, z ktorých nosnou je založenie chovu včiel
v areáli školy. O zakúpené úle s príslušenstvom spolu s včelími rodinami sa starajú žiaci v rámci nového krúžku Mladý včelár. Hotelácky med sa využíva v škole
v gastronómii pri príprave medovníkov alebo pri podávaní čaju.

K veľkému množstvu stromov a rastlín v areáli školy pribudli staré odrody ovocných stromov. Žiaci vysadili jablone a hrušky a zabezpečujú celoročnú starostlivosť o ne. Ovocné stromy vytvárajú zelenú bariéru a zároveň sú zdrojom peľu a nektáru pre včely. V rámci podpory biodiverzity a podpory výsadby regionálnych ovocných kríkov škola vysadila červené a čierne ríbezle, biele a červené egreše a černice.

Škola tiež zrekultivovala bylinkovú záhradu a výstupom je informačná tabuľa na podporu „zelených dochucovadiel,“ v ktorej je zahrnutý význam byliniek pre zdravie a ich kuchynské využitie. V areáli školy sa nachádzajú zelené zóny, kde škola nechala vybudovať lavičky a drevený altánok. Žiaci tu majú možnosť v príjemnom prostredí relaxovať, čítať, či športovať.

  1. „Projekt ekoDOMček“ Súkromnej základnej školy Gorkého v Skalici Nestačí len odpad správne triediť. Je dôležité odpad vôbec nevytvárať. Postupne začali pribúdať spoločné nápady a všetky ich zastrešil projekt ekoDOMček. Cieľom projektu je preniesť návyky o triedení a minimalizácii odpadov do čo najväčšieho počtu domácností v meste Skalica a jeho okolí.

Hlavné témy projektu sú tvorba vlastného environmentálneho programu školy, implementácia tém do školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy, metodické materiály (postery a prezentácie) podporujúce environmentálny program školy, „Zo starého nové“ – renovácia a recyklácia použitých produktov. Na celomestských podujatia deti spolu s učiteľmi vykonávali tzv. eko hliadky, v ktorých upozorňovali návštevníkov na potrebu správneho triedenia odpadu. Na krúžku šitia, aj doma sa deti učili šiť textilné vrecúška z použitého materiálu, ktoré slúžia na nakupovanie. Rovnako s cieľom minimalizácie odpadu sa naučili vyrábať včelobaly – obaly z plátna namočené do roztopeného včelieho vosku, ktoré po stuhnutí slúžia ako servítky na zabalenie desiatej.

Úspech projektu pramení hlavne v realizácií malých krokov, ktoré menia zmýšľanie a uvažovanie detí i dospelých v duchu ochrany životného prostredia, prírody, minimalizácie odpadov a trvalo udržateľného rozvoja.

  1. Projekt „Zemeguľkove zelené terasy“ Materskej školy Hollého č. 3 v Hlohovci

Materská škola je dlhodobo zameraná na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. Okrem iného je materská škola už od roku 2009 zapojená do environmentálneho programu ,,Zelená škola“. Cieľom projektu bolo zazelenať terasy, priblížiť deťom starostlivosť o rastlinky a ich využitie. Poskytnúť deťom získať vedomosti, hodnoty a schopnosti, potrebné pre ochranu životného prostredia, o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Deti sa o zeleň príkladne starali, polievali ju, odstraňovali suché listy, kyprili pôdu. Po celý čas ich motivoval a sprevádzal kamarát Guľko Zemeguľko. Projekt sme rozšírili o výsadbu kvetov do kvetináča pri vchode do materskej školy, o ktorý sa deti s pani učiteľkami starali. Na pomoc im slúžila putovná krhlička, ktorá vždy po týždni putovala do jednej triedy. Nie je v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale hlavne položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Mimoriadne ceny

  1. Projekt „#hravo“ Veroniky Sekerovej

Otázka ekológie a udržateľnosti, nie je pre hravomamu iba jednorazovou záležitosťou, ale vo svojich aktivitách nielen pokračovala, ale ich aj rozšírila.
A práve s týmito novými i pokračujúcimi aktivitami sa prihlásila do súťaže s názvom „#hravo“. Aktivity predstavujú rôzne oblasti pôsobenia v hravej výchove detí
v rodine a spoločné separovanie a triedenie odpadu v domácnosti.

Súčasťou projektu je aj hravá osveta v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom sociálnych sietí a eco handmade tvorba, ktorá je pokračovaním v originálnom projekte recyklácii zbytkov a zvyškov z výroby slovenských firiem.

Hlavným cieľom je spájanie hravosti a udržateľnosti pri hľadaní iných originálnych alternatív pre „odpad,“ ktorý by inak poputoval do koša. Vytvorené a spustené boli i dva nové handmade upcycle projekty zamerané na hračky a doplnky oblečenia.

  1. Projekt „Upcyklácia“ Občianskeho združenia PURE LOVE

Občianske združenie PURE LOVE sa venuje ekologickej činnosti v rôznych smeroch. Jeden z jeho najznámejších projektov je upcyklácia tetrapakov z džúsov, či mliek, ktoré sú následne upcyklované a sú z nich vytvárané nové produkty. Zväčša sú to peňaženky, ktoré možno vidieť čoraz častejšie nie len u mladých ľudí.
Z tetrapakov sa ďalej dajú vyrobiť koše na prádlo alebo triedený odpad.

Združenie organizuje workshopy, vzdelávanie v téme láska k planéte Zem, ako aj v téme skvalitnenia životného prostredia. Edukácia sa uskutočnila aj v meste Trnava, kde prišli organizátori do Centra pre deti a rodiny porozprávať o dôležitosti separovania. Pure Love sa podieľala na separácii aj počas podujatia Trnavský rínek, kde vybudovali aj vzdelávaciu zónu „Recyklátor“. Pri týchto činnostiach používajú farebné tzv. triediace bannery.

V júni navštívil Jakub 10 slovenských miest, v ktorých počas víkendov vyrobil s deťmi cca 1000 peňaženiek z krabíc od mlieka. Cieľom je deťom ukázať možnosť využiť druhotné suroviny a používať ruky, rozum a srdce.

Vecná cena

Projekt „EKO – Tomáško“ Kataríny Papalovej

Tomáš Papala od malička žije ekológiou, separáciou, recykláciou a všetkým,
čo sa týka životného prostredia. V domácnosti zaviedol štyri smetné nádoby
– na papier, plast, hliník, komunálny odpad. Aj v detských izbách sú dva koše – papier, plast. Tomáško sa zúčastňuje aj organizovaných smeťozberov, čistení okolo jazier. V roku 2019 sa venoval čisteniu lesíka a veľmi ho nadchol ho nadchol magnet, ktorým vyťahoval kovový odpad z jazera.

Tomáš k ekologickému zmýšľaniu a konaniu vedie aj svoje okolie vrátane kamarátov a ich rodín. Veľkým pomocníkom je jeho mladší brat Lukáš,
s ktorým tvorí nerozlučnú dvojicu pri týchto aktivitách. Svojím konaním ovplyvňuje svoju rodinu a svojich rovesníkov.

Prečítajte si tiež

Ekologický čin roka 2023
Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a p...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW