Smart región TTSK

Publikované: 06.08.2020/ Aktualizované: 29.06.2023

Názov prijímateľa: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo prijímateľa: Starohájska 10, 917 00 Trnava

Názov projektu: Smart región TTSK

Miesto realizácie projektu: Starohájska 10, 917 00 Trnava

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Operačný program: Efektívna verejná správa

Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy.

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 - Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

Trvanie projektu: júl 2020 – november 2023

Rozpočet projektu:

celková suma oprávnených výdavkov: 2 175 721,86 €

príspevok z ESF a SR (95%): 2 066 935,77

vlastné zdroje TTSK (5%): 108 786,09

Krátky popis projektu:

Realizácia projektu a dosiahnutie želaných výstupov a výsledkov sú založené na 3 hlavných aktivitách.

Aktivita 1 – Kvalitné a efektívne procesy, systémy a politiky na Úrade Trnavského samosprávneho kraja obsahuje 4 podaktivity:

  • uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb kraja (spracovanie SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja a nadväzujúceho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2023 - 2030);
  • budovanie a posilnenie strategicko-analytických a implementačných kapacít na  Úrade  Trnavského  samosprávneho kraja;
  • zavedenie inovovaných procesov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (SMART  koncepcie  digitalizácie  dát, jednotného knižničného informačného systému, SMART systému monitorovania a riadenia cestnej infraštruktúry a koncepcie aplikácie SMART princípov za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov objektov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK);
  • lepšie strategické riadenie a výkon kompetencií Trnavského samosprávneho kraja (spracovanie kľúčových strategických a koncepčných dokumentov: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023 – 2030, Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK, Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, Stratégia rozvoja kultúry v TTSK, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TTSK, SMART stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja, Koncepcia riadenia a vzdelávania ľudských zdrojov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja, Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK, Koncepcia znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK.

Aktivita   2   –   Zavedenie   systémov   riadenia   na    Úrade TTSK zahŕňa implementáciu systémov riadenia kvality vo svojej organizácii Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Konkrétne sa jedná o tri systémy riadenia: systém riadenia kvality ISO 9001, ďalej ISO 14001 - systém riadenia zameraný na environment a ISO 50001 - systém riadenia zameraný na energie.

Aktivita  3  –  Rozvoj  soft  zručností   zamestnancov   Úradu TTSK je založená na zvyšovaní kvalifikácie ľudského kapitálu podieľajúceho sa na výkone kompetencií v rámci Úradu TTSK a v zriaďovateľských organizáciách, rovnako ako na strategickom riadení a plánovaní. V rámci aktivity sa zrealizujú dve podaktivity zamerané na Skupinové vzdelávanie zamestnancov TTSK – a) vzdelávanie vedúcich zamestnancov Úradu TTSK a b) vzdelávanie zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou.

Projekt je finančne podporený z EÚ prostredníctvom OP EVS. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW