Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2022-2030

PHRSR TTSK 2022-2030 sa spracováva v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov v súlade s Metodikou tvorby PHRSR v gescii MIRRI SR a bude po jeho finalizácii predložený na schválenie do Zastupiteľstva TTSK v zmysle § 7 ods. 7 citovaného zákona. Spracovanie sa realizuje prostredníctvom tímu vytvoreného v rámci projektu Smart región TTSK s kódom 314011ABU7, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu PHRSR je potreba reagovať na spoločenské výzvy a príležitosti v oblasti zvyšovania kvality života a podnikateľského prostredia v období prebiehajúcich globalizačných zmien ekonomiky či klimatickej zmeny, a tiež v období citeľných hospodárskych a spoločenských vplyvov pandémie COVID-19. Zároveň dokument reaguje na mnohé medzinárodné dohody, ako napr. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Parížska dohoda, Európska zelená dohoda k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, Plán obnovy pre Európu na riešenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19, ako i na potrebu cielenejšieho programovania rozvoja územia vzhľadom na nové programové obdobie 2021-2027, a to za účelom zvyšovania kvality života všetkých obyvateľov, návštevníkov a ďalších sociálno-ekonomických subjektov pôsobiacich na území Trnavského kraja.

V rámci spracovania samotného dokumentu PHRSR boli k 31.12.2021 zrealizované nasledovné aktivity a výstupy:

 1. Vstupná správa pre vypracovanie strategického dokumentu PHRSR

Počas príprav tvorby PHRSR bola vypracovaná a Uznesením TTSK schválená Vstupná správa pre vypracovanie PHRSR TTSK 2022-2030 (ďalej uvádzaná len ako „Vstupná správa“) zo dňa 27.1.2021 v zmysle odporúčaní Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26.4.2017 a Jednotného metodického rámca pre prípravu IÚS a investícií v SR v programovom období 2021-2027 v gescii MIRRI SR.

 1. Plán tvorby strategicko-plánovacieho dokumentu PHRSR a nastavenia organizačnej štruktúry
 2. Plán komunikácie, spolupráce a zapojenia verejnosti do procesu participatívnej tvorby PHRSR TTSK 2022-2030

4.Oznámenie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvplatnomznení

 • Rozpracovanie PHRSR:
 1. Finalizovaná analytická časť (Súčasný stav, Kľúčové trendy vývoja, SWOT analýza) Ide o administratívne a geografické členenie; prírodné podmienky, nerastné bohatstvo a chránené územia; demografickú charakteristiku, sídelnú štruktúru a ekonomickú charakteristiku; priemysel, vedu a výskum a trh práce; pôdohospodárstvo; ochranu, starostlivosť a rozvoj životného prostredia; odpadové hospodárstvo a obehovú ekonomiku; energetiku, technickú infraštruktúru a energetickú efektívnosť; dopravu; cestovný ruch, služby, kultúru a oddych; vzdelávanie a šport; sociálnu starostlivosť, verejno- prospešné organizácie a starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva; zdravotnú starostlivosť a o kvalitu života v regióne.
 2. Finalizovaný návrh Rozvojovej stratégie. Ide o časti vízia rozvoja, hlavný cieľ, štruktúra priorít a ich väzby, prehľad strategických a špecifických cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority TTSK a zapracovanie prehľadu strategických a špecifických cieľov za územie UMR Trnava.

V rámci Vstupnej správy ako základného materiálu pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o spracovaní PHRSR bolo zadefinované, že PHRSR sa týka koordinácie participatívneho rozvoja územia Trnavského kraja, a to s aktívnym zapojením miest, obcí a ďalších sociálno-ekonomických partnerov na území Trnavského kraja, ktorí počas tvorby strategického materiálu vstupujú svojimi podnetmi a projektovými zámermi. Pôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri tvorbe dokumentu vychádza aj z aktivít Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027.

V rámci územia TTSK sú realizované aktivity aj vo väzbe na územie UMR, ktoré predstavuje špecifický strategicko-plánovací región v zmysle Jednotného metodického rámca pre prípravu IÚS a IÚI v SR v programovom období 2021-2027 v gescii MIRRI SR.

Za aktívnej spolupráce s Mestom Trnava boli už do spracovaných častí vnesené aj analytické a rozvojové parametre o UMR, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť spracovávaného dokumentu. S cieľom posilnenia postavenia Rady partnerstva v príprave návrhu IÚI vo väzbe na politické ciele a navrhnuté strategické priority PHRSR TTSK, respektíve IÚS TTSK boli vytvorené orgány Rady partnerstva, teda Technický sekretariát a Tematické pracovné skupiny.

TTSK podľa špecifických cieľov zadefinovaných v PHRSR vytvoril sedem tematických pracovných skupín:

 1. Tematická pracovná skupina Hospodárstvo a výskum
 2. Tematická pracovná skupina Doprava
 3. Tematická pracovná skupina Sociálna infraštruktúra
 4. Tematická pracovná skupina Zdravotnícka infraštruktúra
 5. Tematická pracovná skupina Vzdelávanie
 6. Tematická pracovná skupina Kultúra, cestovný ruch a šport
 7. Tematická pracovná skupina Životné prostredie a pôdohospodárstvo

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Prílohy

Prečítajte si tiež

Smart región TTSK
Názov prijímateľa: Trnavský samosprávny kraj Sídlo prijímateľa: Starohájska 10, 917 00 Trnava ...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW