Informácie RO k výzve na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) - TERMÍN PLÁNOVANÉHO UZAVRETIA VÝZVY

Publikované: 28.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Kód výzvy: IROP-PO2- SC211-2017-17

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Zostatok disponibilnej alokácie ku dňu 20.04.2020 na výzvu predstavuje 33 150 645 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 26 151 008 Eur, a územie MFO 6 999 637 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov nájdete na nižšie uvedenej stránke:
https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnej-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-podporu-prechodu-poskytovania-socialnych-sluzieb-a-soc/1124-67-1124-15401/

Termín uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) - zároveň termín uzavretia výzvy z dôvodu nedostatočného dopytu.

Termín uzavretia 12. hodnotiaceho kola je stanovený na 28.05.2020, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územia UMR Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, UMR Prešovského kraja, UMR Košického kraja, RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja.

Ďalšie informácie k termínu uzávierky 12. hodnotiaceho kola, ako aj celej výzvy sú zverejnené na stránke:
https://www.mpsr.sk/informacia-o-termine-uzavierky-12-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-podporu-prechodu-poskytovania-socialnych-sluzieb-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-z-insti/1124-67-1124-15402/
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW