Vyhlásenie výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov

Publikované: 15.11.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

V rámci výzvy je možné realizovať:
 

  • Výstavbu nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
  • Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov – zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
  • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov - zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje), zariadenia na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO).

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16120-2/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW