Kategória: Referát pre IPC

Publikované: 10.02.2022 | Naposledy aktualizované 25.02.2022

Seminár k aktuálnym usmerneniam výzvy „Wifi pre Teba“

05.11.2019

V Trnave boli zaškolení ďalší pracovníci sociálnych zariadení v rámci kvality sociálnych služieb

08.11.2019

Vyhlásenie výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

21.04.2020

Stanovisko MV SR k Usmerneniu č. 3 výzvy č.31 z OP KŽP

21.04.2020

Zmena č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

24.04.2020

Vyhlásenie 62. výzvy z OP KŽP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

27.04.2020

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

27.04.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

27.04.2020

Informácie RO k výzve na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) - TERMÍN PLÁNOVANÉHO UZAVRETIA VÝZVY

28.04.2020

Aktualizácia č. 9 výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

28.04.2020

Vicepremiérka Remišová: Presúvame 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom, na záchranu pracovných miest a do zdravotníctva

28.04.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020

29.04.2020

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram