Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Publikované: 19.05.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít s kódom 6407/2020/OSMRR.

Obce a vyššie územné celky môžu žiadať finančné prostriedky na:

  • zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
  • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);
  • rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
  • oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
  • rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
  • rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
  • podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest,
  • komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

Podmienky k získaniu dotácie sú uvedené na stránke:
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2020/05/Vyzva_2020_RR_zmiernenie_dopadov_koronakr%C3%ADzy.pdf?fbclid=IwAR2LK_XKvDqxy5mAq0ETYEN5TbQdodcbfGTCcH2_xtZ1LbLz5NZQunNskEY
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW