Základné informácie o projekte ConnReg SK-AT

Publikované: 19.06.2019/ Aktualizované: 18.02.2022

Connecting Regions SK-ATAkronym: ConnReg SK-AT

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prioritná os: 4 Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Investičná priorita: 11) Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS - cezhraničná)

Špecifický cieľ: 4.1: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce

Vedúci partner projektu: Trnavský samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: NÖ.Regional.GmbH

Partneri projektu:
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Bratislavský samosprávny kraj – strategický partner

Trvanie projektu: 1.3.2017 – 31.12.2019

Rozpočet projektu: celkový: 799 853,-€
                                     celkový za TTSK: 206 500,-€
                                     príspevok z EFRR (85 %): 175 525,- €
                                     národné zdroje (10 %): 20 650,- €
                                     vlastné zdroje TTSK (5 %): 10 325,- €

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie: Projekt sa špecificky orientuje na posilnenie spolupráce a kapacít kľúčových cezhraničných partnerov pre efektívny rozvoj prihraničných oblastí popri využívaní dostupných nástrojov pre procesy plánovania územného rozvoja a regionálneho ekonomického rozvoja, ktoré vznikli na cezhraničnej báze. V rámci svojich aktivít je projekt zameraný predovšetkým na spoluprácu inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov. Slovenská a rakúska regionálna politika sa dlhodobo usilujú priblížiť občanov a inštitúcie cezhraničných regiónov. Doteraz nadviazané kontakty je potrebné prehlbovať, ak sa má dosiahnuť interkultúrne porozumenie, integrácia a kohézia prihraničných regiónov. Koordináciou cezhraničných aktivít na inštitucionálnej úrovni sa podporí generovanie projektov zohľadňujúcich regionálne a lokálne stratégie. Zlepšenie koordinácie medzi inštitúciami vytvorí efektívnejší rámec aj pre podporu malých projektov reflektujúcich potreby miest, obcí, mikroregiónov. Z pohľadu regionálneho prístupu je cieľom nasmerovať intervencie do priestorov, ktoré majú najvyšší rozvojový potenciál, aby sa stali multiplikátormi ďalšieho cezhraničného rozvoja čím príde k pozitívnej zmene na komunálnej a regionálnej úrovni.
Hlavné ciele projektu: Rozvoj, skvalitnenie a podpora ďalšej spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky pôsobiace v území partnerov.
Zlepšenie koordinácie medzi inštitúciami za účelom vytvorenia efektívnejšieho rámca pre podporu aktivít reflektujúcich potreby regionálnych, komunálnych i lokálnych inštitúcií.
Nasmerovanie intervencie do oblastí cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií, ktoré majú vysoký rozvojový potenciál územne i obsahovo.
Cieľové skupiny:
- nositelia rozhodnutí v komunálnej politike v projektovom regióne
- nositelia rozhodnutí v regionálnej politike v projektovom regióne
- projektoví manažéri verejnej správy v projektovom regióne

Nosné aktivity projektu:
Malé regionálne, lokálne siete a iniciatívy pre obce, mestá a mikroregióny
Odborné semináre, okrúhle stoly a workshopy
Rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami

Hlavné výstupy projektu:
Platforma spolupracujúcich subjektov samospráv
Databáza spolupracujúcich subjektov v oblasti sociálnych služieb
Zvýšené kompetencie pracovníkov sociálnych zariadení

Personálne obsadenie projektu:

Projektový manažér
Ing. Elena Horanová
e-mail: elena.horanova@trnava-vuc.sk

Projektový manažér 2
Mgr. Andrea Koláriková

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend