13.12.2019 Okrúhly stôl k sociálnej problematike

Publikované: 17.01.2020/ Aktualizované: 18.02.2022

Dňa 13.12.2019 sa v rámci projektu ConnReg SK-AT v rakúskej obci Mattersburg konal Okrúhly stôl na tému „Starostlivosť - tenká hranica medzi blízkosťou, intimitou a vzdialenosťou“ zorganizovaný rakúskym projektovým partnerom Regionalmanagement Burgenland v súčinnosti s Trnavským samosprávnym krajom v rámci pracovného balíka projektu ConnReg SK-AT č. 4 „Rozvoj cezhraničných kooperácií medzi sociálnymi zariadeniami“
Cieľom podujatia bolo rozpracovanie výstupov a záverov vzdelávacích seminárov pre pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti, kde bola vyššie uvedená tematika zadefinovaná v rámci diskusie k procesnej kvalite poskytovania sociálnych služieb a sociálnej práci s jednotlivcom ako relevantná pre profesionálnu prax.
Cezhraničnou výmenou skúseností medzi odborníkmi v predmetnej citlivo vnímanej oblasti projekt ConnReg SK-AT umožnil vzájomnú komparáciu prístupov (inštitucionalizovaná vs. domáca/individuálna forma opatery) k riešeniu danej problematiky a vytvoril priestor pre skvalitnenie štandardov a ich zavádzanie do praxe.
Čo sa týka cieľových skupín a užívateľov výstupov, TTSK pre účasť na okrúhlom stole oslovil riadiacich pracovníkov domovov sociálnych služieb (ďalej len DSS) so skúsenosťami v riešenej oblasti s rozhodovacími kompetenciami. Na podujatí sa zúčastnili riaditelia DSS Šoporňa-Štrkovec, Bojková a Rohov.
Zrealizovaný okrúhly stôl bol príspevkom k zlepšeniu kvality a efektívnosti strategického
a regionálneho plánovania cezhraničnej spolupráce v sociálnej oblasti, rozšírili a otvorili sa komunikačné kanály a prediskutoval sa potenciál rozpracovania vybraných tém v rámci cezhraničnej slovensko – rakúskej spolupráce.
Ako posledná z aktivít vyššie uvedeného pracovného balíka projektu ConnReg SK-AT okrúhly stôl umožnil odbornú výmenu medzi riadiacimi pracovníkmi a odborníkmi na poskytovanie sociálnej starostlivosti a vytvoril priestor pre budovanie intenzívnejšej inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce. Participujúce cieľové skupiny z územia TTSK predstavili svoje inštitúcie poskytujúce sociálnu starostlivosť a sprostredkovali poznatky z praxe, ako aj výsledky vlastného skúmania intimity a sexuality mentálne postihnutých.
Nosná téma okrúhleho stola vyprofilovaná na vzdelávacích seminároch má potenciál pre rozpracovanie v cezhraničnom kontexte nielen na projektovej báze, je zaujímavá aj z pohľadu
odprezentovaného Paktu zamestnanosti regiónu Burgenland, ktorý sa tematicky zameriava aj na opateru, koučing, supervíziu a poradenstvo pre rôzne skupiny opatrovateľov.
V rámci okrúhleho stola bola vyzdvihnutá súvisiaca téma psychohygieny ako dôležitého nástroja pri prevencii vyhorenia opatrovateľov, ako aj potreba prispievania k pocitu istôt a ochrany pri práci a kontakte s ťažko zvládnuteľnými klientami (napr. prostredníctvom transparentného sprostredkovávania relevantných a dôležitých informácií pre opatrovateľov o rizikovom správaní klientov). Rakúska strana v danom ohľade informovala o zákonom priznanom práve na osobnú ochranu opatrovateľov, ktorú je povinný zabezpečovať zamestnávateľ. Zamestnávatelia majú zároveň možnosť zvážiť potrebný koučing pre opatrovateľov, ktorí takisto môžu prekročiť osobnú hranicu intimity (napr. pri usmerňovaní klientov dotykom bez spojenia s verbálnym usmerňovaním). TTSK ako zriaďovateľ verejných
poskytovateľov sociálnej starostlivosti aplikuje povinné psychotesty uchádzačov o zamestnanie na príslušných opatrovateľských a terapeutických pozíciách. V rámci komparácie SK a AT systémov poskytovania sociálnych služieb bolo, čo sa týka opatrovateľov z radov rodinných príslušníkov a psychohygieny, poukázané na zákonnú možnosť v SR využiť tzv. odľahčovaciu službu. Ide o pomoc pre príbuzných v roli opatrovateľov, ktorým zákon umožňuje zabezpečiť pre opatrovaného dočasnú inštitucionálnu starostlivosť v trvaní max. 30 dní do roka pričom sa nekráti finančná kompenzácia pre opatrovateľa.
Obe strany okrúhleho stola sa zhodli, že problematika sexuality v rámci inštitucionalizovanej i domácej opatrovateľskej formy starostlivosti je stále tabuizovaná a považovaná za problém, pričom násilné, agresívne prejavy sú častokrát dôvodom na ukončenie pracovného pomeru zo strany opatrovateľov. Z uvedeného vyplýva potreba správne a citlivo komunikovať otázky súvisiace s individuálnym vnímaním a nastavením hraníc intimity – ako príklad bola uvedená sexuálna výchova realizovaná v rámci domovov sociálnych služieb v SR podľa určenia biologického, mentálneho a sociálneho veku odkázaných klientov. Štúdie v tejto oblasti preukázali, že až okolo 90% klientov neprekročí hranicu dieťaťa navštevujúceho materskú školu, čo sa týka sexuality. Nakoľko existuje diskrepancia medzi biologickým a mentálnym vekom bola zdôraznená dôležitosť správnej diagnostiky klientov pre aplikovanie vhodnej formy a spôsobu sexuálneho vzdelávania.
Účastníci okrúhleho stola sa dotkli aj polemiky, ktorá sa vedie v odborných kruhoch, či je inštitucionálna starostlivosť vhodnejšie a bezpečnejšie prostredie pre odkázaných klientov v porovnaní s domácou opaterou. Rakúska strana v tejto súvislosti informovala o aktuálnej štúdii k danej problematike (ohrozenie klientov agresormi zvonka) spracovanej rakúskym ministerstvom sociálnych vecí. V závere okrúhleho stola bola účastníkom ponúknutá sprevádzaná prehliadka výstavy “Opatrovatelia” s výkladom. Podujatie prispelo k cezhraničnej odbornej výmene v sociálnej oblasti na regionálnej úrovni.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW