Etika a konflikt záujmov

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Etický kódex volených predstaviteľov TTSKKomisie TTSKMajetkové priznania predseduMajetkové priznania poslancov TSKProtikorupčné konanieRegister darov

1.Má VÚC vytvorený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy?Link
2.Má VÚC vytvorený etický kódex zamestnancov samosprávy?Link
3.Rieši zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávneho kraja konflikt záujmov, dary a iné výhody, postup a sankcie v prípade porušenia noriem kódexu?viď link
4.Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov, ktorý platí aj pre zamestnancov organizácií VÚC (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou)?-
5.Nachádza sa na internetovej stránke VÚC pracovný poriadok zamestnancov samosprávneho kraja?-
6.Má VÚC na stránke zverejnenú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti?-
7.Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?-
8.Koľko oznámení o nekalých praktikách vo VÚC a jej organizáciách riešili od januára 2020 do konca roka 2021, čoho sa týkali a ako boli vybavené?0
9.Reagoval hlavný kontrolór do 14 dní vecne na otázku občana o kontrolnej činnosti a zisteniach v súvislosti s platbami VÚC za realizáciu očkovania proti COVID-19?áno
10.Upozornil hlavný kontrolór na nefungujúci link, ktorý mu v súvislosti s otázkou na kontrolnú činnosť zaslal občan?-
11.Rýchlosť odpovede hlavného kontrolóra na otázku občana:0-3 dni
12.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice zo zasadnutí komisie VÚC na ochranu verejného záujmu?viď link
13.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2020?viď link 
14.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2019?viď link
15.Obsahujú údaje o majetkových pomeroch predsedu samosprávneho kraja detailnejší popis položiek (napríklad podľa vzoru na volby.transparency.sk)?-
16.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2020?viď link
17.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2019?-
18.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2020?-
19.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2019?-
20.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2020?-
21.Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2019?-
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram