Financie a verejné obstarávanie

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 21.03.2024

Záverečný účet TTSKRozpočet TTSKRegister investičných akciíZmluvyFaktúryObjednávkyVerejné obstarávanieProfil ÚVOEKS, Register projektov

1.Dodržiavajú dodávatelia VÚC (od roku 2021) povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora?áno, Link
2.Uzatvoril Úrad VÚC aspoň jednu zmluvu s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?nie
3.V prípade že áno, aký bol počet a predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?netýka sa
4.Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)?ÚVO, EKS
5.Sú výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou uverejňované na webe VÚC?Link
6.Zverejňuje VÚC pravidelne a v požadovanej forme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 2020 v profile ÚVO?Link
7.Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach VÚC (nadlimitných a podlimitných)?2020 - 3 až 5 | 2021 - 3 až 5 | 2022 - 3 až 5 | 2023 - 3 až 5
8.Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných cez EKS (Elektronický kontrakčný systém)?2020 - 114 | 2021 - 46 | 2022 - 68 | 2023 - 54
9.Koľko rozhodnutí o súťažiach VÚC vydal ÚVO v ich neprospech (námietky, kontroly, správne delikty)?2020 - 3 | 2021 - 0 | 2022 - 0 | 2023 - 1
10.Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2022 slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku?Link
11.Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?Link
12.Má VÚC na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za posledné tri roky?Link 
13.Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy?Link
14.Sú na stránke VÚC zverejnené rozpočty minimálne troch posledných po sebe nasledujúcich uplynulých rokov - 2021, 2020 a 2019?Link
15.Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC?nie zmeny max. do 10 % rozpočtu
16.Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v roku 2022 ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)?Link
17.Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti za roky 2021, 2020 a 2019 ako samostatné dokumenty? (nie súčasť rozpočtu).Link, Link
18.Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania:Link CRZ
19.Kvalita zverejňovania údajov o faktúrach a objednávkach VÚC a systému ich zverejňovania:Faktúry, Objednávky
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW