Financie a verejné obstarávanie

Publikované: 17.03.2022 | Naposledy aktualizované 07.03.2023

Záverečný účet TTSKRozpočet TTSKRegister investičných akciíZmluvyFaktúryObjednávkyVerejné obstarávanieProfil ÚVOEKS

1.Dodržiavajú dodávatelia VÚC (od roku 2021) povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora?áno, viď link
2.Uzatvoril Úrad VÚC aspoň jednu zmluvu s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?nie
3.V prípade že áno, aký bol počet a predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?netýka sa
4.Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)?ÚVO, EKS
5.Sú výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou uverejňované na webe VÚC?viď link
6.Zverejňuje VÚC pravidelne a v požadovanej forme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 2020 v profile ÚVO?viď link
7.Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach VÚC (nadlimitných a podlimitných) za rok 2021?3 až 5
8.Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných cez EKS (Elektronický kontrakčný systém) od januára 2020 do konca roka 2021?3 až 5
9.Koľko rozhodnutí o súťažiach VÚC vydal ÚVO v ich neprospech (námietky, kontroly, správne delikty) pre súťaže vyhlásené od januára 2020 do konca roka 2021?1
10.Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2022 slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku?viď link
11.Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?viď link
12.Má VÚC na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za roky 2020, 2019 a 2018?viď link 
13.Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy?viď link
14.Sú na stránke VÚC zverejnené rozpočty minimálne troch posledných po sebe nasledujúcich uplynulých rokov - 2021, 2020 a 2019?viď link
15.Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC?nie zmeny max. do 10 % rozpočtu
16.Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v roku 2022 ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)?viď link
17.Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti za roky 2021, 2020 a 2019 ako samostatné dokumenty? (nie súčasť rozpočtu).viď link
18.Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania:viď link CRZ
19.Kvalita zverejňovania údajov o faktúrach a objednávkach VÚC a systému ich zverejňovania:faktúry, objednávky
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram