Dotácie a granty

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 27.06.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácieZoznam pridelených a nepridelených dotáciíGrantyParticipatívny komunitný rozpočet

1.Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie?Podľa VZN 44/2018 a 45/2018 sa môže verejnosť zúčastniť zasadnutí zastupiteľstva TTSK, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácií a tiež verejných prezentácií v rámci dotačného programu Participatívneho rozpočtu TTSK.
2.Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?Link
3.Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?Etický kódex
4.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie?Áno sú pri každej výzve
5.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie?Podľa typu výzvy
6.Je na internetovej stránke VÚC v sekcii Dotácie zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie aspoň od roku 2020?Archív
7.Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana?
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW