Predaj a prenájom majektu

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 13.06.2023

Zásady hospodárenia s majetkom

1.Ako často použil Úrad VÚC elektronické aukcie ako formu OVS pri predajoch a nájmoch majetku od januára 2020 do konca roka 2021?Nepoužil pre nedostatok ponúk. Elektronická aukcia má opodstatnenie pri obdržaní viac ako jednej ponuky.
33. kolo obchodnej verejnej súťaže bolo vyhlásené tak, že pri obdržaní viacerých ponúk vyhlasovateľ uskutoční druhé kolo ponukového konania formou elektronického súťažného predaja na portáli ezakazky.sk. Vzhľadom k tomu, že TTSK obdržalo len jednu ponuku, tak sa druhé kolo neuskutočnilo.
2.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom?Smernica riadenia Úradu TTSK č. 28/2009
Okrem toho sú ZHaNM zverejnené aj na webovej stránke v sekcii majetok medzi ďalšími právnymi predpismi. Link
3.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?Link
napr. Vyhodnotenie OVS
4.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?
Link
napr. Link
5.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku aspoň od roku 2020?Link
6.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku aspoň od roku 2020?Link
7.Koľko zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku s dobou účinnosti minimálne 10 rokov uzatvoril Úrad VÚC od januára 2020?Trnavský samosprávny kraj uzatvoril od januára 2020 dve nájomné zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
1.     V roku 2020 bola uzatvorená nájomná zmluva s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave na nájom súboru objektov bývalej SPŠ elektrotechnickej s príslušenstvom, nachádzajúcich sa na ulici SNP č.8 v Piešťanoch.
Link
2.     V roku 2021 bola uzatvorená nájomná zmluva s občianskym združením Iniciatíva ARTA na nájom objektov bývalého SOUEaS s príslušenstvom a pozemkami nachádzajúcimi sa na Kollárovej ul. č. 2 v Piešťanoch.
Link
8.Aký bol predmet uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?Vedenie TTSK, držiac sa zásady „Nepredať, zveľadiť“ hľadalo nové účely pre dubiózny majetok, ktorý bol dovtedy určený na predaj. Pri objektoch bývalého SOUEaS a bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch sa TTSK podarilo nájsť nové účely využitia, zároveň so zabezpečením ich údržby a technického zhodnocovania zo strany zmluvných partnerov. Jednalo sa o opustené objekty v technickom stave vyžadujúcom si značné finančné prostriedky na údržbu.
1.     Objekty bývalého SOUEaS s príslušenstvom a pozemkami nachádzajúce sa na Kollárovej ul. č. 2 v Piešťanoch boli prenajaté za účelom vytvorenia kreatívneho a kultúrneho centra s povinnosťou nájomcu vykonať na vlastné náklady technické zhodnotenie (rekonštrukciu, modernizáciu) predmetu nájmu. Za týmto účelom bolo vytvorené občianske združenie ARTA, v ktorom má TTSK kontrolné kompetencie. TTSK má teda nielen detailný prehľad o aktivitách súvisiacich so zhodnocovaním nehnuteľnosti (odsúhlasuje ich) ale aj informácie o samotnom fungovaní združenia.
 
2.     Objekty bývalej SPŠ elektrotechnickej s príslušenstvom, nachádzajúce sa na ulici SNP č.8 v Piešťanoch boli prenajaté UCM TT za účelom poskytovania vysokoškolského vzdelávania a realizácii vedecko - výskumnej činnosti, Fakulty zdravotníckych vied a vytvorenia Katedry fyzioterapie, balneológie, liečebnej rehabilitácie s povinnosťou nájomcu na vlastné náklady vykonať technické zhodnotenie (rekonštrukciu, modernizáciu) predmetu nájmu. Samotná zmluva je zároveň potvrdením dôležitosti spolupráce medzi dvoma inštitúciami z Verejného sektora, ktorá je zásadná pri smerovaní Stredných a Vysokých škôl, teda aj napĺňaní základných kompetencií VUC (Stredné školy). Rovnako aj táto zmluva zabezpečuje, že prenajaté objekty budú naďalej udržiavané a zveľaďované, samozrejme vždy so súhlasom TTSK. Vzhľadom na to, že technický stav týchto objektov bol oveľa lepší ako v prípade bývalého SOUEaS, prenájom prináša pre TTSK aj finančné príjmy.
 
Všetky objekty bývalej SOUEaS a SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch boli poskytnuté do dlhodobého nájmu s prihliadnutím na verejnoprospešný účel nielen pre obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja, ale aj obyvateľov celej Slovenskej republiky.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram