Predaj a prenájom majektu

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 21.03.2024

Zásady hospodárenia s majetkom

1.Ako často použil Úrad VÚC elektronické aukcie ako formu OVS pri predajoch a nájmoch majetku?Nepoužil pre nedostatok ponúk. Elektronická aukcia má opodstatnenie pri obdržaní viac ako jednej ponuky.
V roku 2021 bolo vyhlásené 33. kolo obchodnej verejnej súťaže tak, že pri obdržaní viacerých ponúk vyhlasovateľ uskutoční druhé kolo ponukového konania formou elektronického súťažného predaja na portáli ezakazky.sk. Vzhľadom k tomu, že TTSK obdržalo len jednu ponuku, tak sa druhé kolo neuskutočnilo.
2.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom?Smernica riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 v znení dodatkov – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia)zverejnené na elektronickej úradnej tabuli TTSK.https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/uradnaTabula/#vucttsk/sk/dokumenty/13
Okrem toho sú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejnené aj na webovej stránke v sekcii majetok medzi ďalšími právnymi predpismi.
3.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?Komplexné informácie o prevode a prenájme majetku  TTSK.
Výsledky verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku je možné vyhľadať na horeuvedenej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli v sekcii Majetok aplikovaním filtra „Vyhodnotenie“.
4.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?Komplexné informácie o prevode a prenájme majetku  TTSK.
Zápisnice z verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku je možné vyhľadať na horeuvedenej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli v sekcii Majetok aplikovaním filtra „Vyhodnotenie“.
5.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku aspoň od roku 2020?Komplexné informácie o prevode a prenájme majetku  TTSK.
Archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku je možné vyhľadať na horeuvedenej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli v sekcii Majetok aplikovaním filtra „Vyhodnotenie“.
6.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku aspoň od roku 2020?Komplexné informácie o prevode a prenájme majetku  TTSK.
Archív zápisníc z verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku je možné vyhľadať na horeuvedenej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli v sekcii Majetok aplikovaním filtra „Vyhodnotenie“.
7.Koľko zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku s dobou účinnosti minimálne 10 rokov uzatvoril Úrad VÚC od januára 2020?Trnavský samosprávny kraj uzatvoril od januára 2020 dvetri nájomné zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
V roku 2020 boli uzatvorené
- nájomná zmluva s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave na nájom súboru objektov bývalej SPŠ elektrotechnickej s príslušenstvom, nachádzajúcich sa na ulici SNP č.8 v  Piešťanoch, doba nájmu 20 rokov..
https://crz.trnava-vuc.sk/979108-sk/trnavsky-samospravny-kraj/zmluvy/najomna-            zmluva/
- nájomná zmluva OvZP Strednej odbornej školy poľnohospodárskej a služieb na vidieku v Trnave s OZ Polygnosi Trnava na časť nehnuteľností v správe školy, za účelom zriadenia a prevádzkovania Súkromnej základnej školy a školského klubu detí na ulici Zavarská 9 v Trnave, doba nájmu 30 rokov.
https://crz.trnava-vuc.sk/stredna-odborna-skola-polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku-zavarska-9-trnava/zmluvy/zmluva-c-13/2020/sospastt/
 
V roku 2021 bola uzatvorená nájomná zmluva s občianskym združením Iniciatíva ARTA na nájom objektov bývalého SOUEaS s príslušenstvom a pozemkami nachádzajúcimi sa na Kollárovej ul. č. 2 v  Piešťanoch, doba nájmu 25 rokov..
https://crz.trnava-vuc.sk/1061764-sk/trnavsky-samospravny-kraj/zmluvy/najomna-zmluva/
8.Aký bol predmet uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?Vedenie TTSK, držiac sa zásady „Nepredať, zveľadiť“ hľadalo nové účely pre dubiózny majetok, ktorý bol dovtedy určený na predaj. Pri objektoch bývalého SOUEaS a bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch sa TTSK podarilo nájsť nové účely využitia, zároveň so zabezpečením ich údržby a technického zhodnocovania zo strany zmluvných partnerov. Jednalo sa o opustené objekty v technickom stave vyžadujúcom si značné finančné prostriedky na údržbu.
1.     Objekty bývalého SOUEaS s príslušenstvom a pozemkami nachádzajúce sa na Kollárovej ul. č. 2 v Piešťanoch boli prenajaté za účelom vytvorenia kreatívneho a kultúrneho centra s povinnosťou nájomcu vykonať na vlastné náklady technické zhodnotenie (rekonštrukciu, modernizáciu) predmetu nájmu. Za týmto účelom bolo vytvorené občianske združenie ARTA, v ktorom má TTSK kontrolné kompetencie. TTSK má teda nielen detailný prehľad o aktivitách súvisiacich so zhodnocovaním nehnuteľnosti (odsúhlasuje ich) ale aj informácie o samotnom fungovaní združenia.
 
2.     Objekty bývalej SPŠ elektrotechnickej s príslušenstvom, nachádzajúce sa na ulici SNP č.8 v Piešťanoch boli prenajaté UCM TT za účelom poskytovania vysokoškolského vzdelávania a realizácii vedecko - výskumnej činnosti, Fakulty zdravotníckych vied a vytvorenia Katedry fyzioterapie, balneológie, liečebnej rehabilitácie s povinnosťou nájomcu na vlastné náklady vykonať technické zhodnotenie (rekonštrukciu, modernizáciu) predmetu nájmu. Samotná zmluva je zároveň potvrdením dôležitosti spolupráce medzi dvoma inštitúciami z Verejného sektora, ktorá je zásadná pri smerovaní Stredných a Vysokých škôl, teda aj napĺňaní základných kompetencií VUC (Stredné školy). Rovnako aj táto zmluva zabezpečuje, že prenajaté objekty budú naďalej udržiavané a zveľaďované, samozrejme vždy so súhlasom TTSK. Vzhľadom na to, že technický stav týchto objektov bol oveľa lepší ako v prípade bývalého SOUEaS, prenájom prináša pre TTSK aj finančné príjmy.
 
Všetky objekty bývalej SOUEaS a SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch boli poskytnuté do dlhodobého nájmu s prihliadnutím na verejnoprospešný účel nielen pre obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja, ale aj obyvateľov celej Slovenskej republiky.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW