Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.06.2022
Telefón
034/6645274
E-mail
zss.skalica@zupa-tt.sk
Lokalita
Ul. pplk. Pľjušťa 29

Telefón: +421 (0)34 664 52 74
www.sosskalica.sk, zss.skalica@zupa-tt.sk
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Riaditeľ: Mgr. Katarína Zelenková

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici je zameraná na prípravu absolventov v študijných a učebných odboroch pre oblasť strojárenskej výroby. Jej poslaním nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Už viac ako 50 rokov Stredná odborná škola strojnícka v Skalici pripravuje kvalifikovaných odborníkov pre strojárske podniky regiónu. Jej rozvoj bol vždy spojený s rozširovaním výroby v strojárskych podnikoch Skalice. V roku 1962 to bol podnik ZKL Skalica, k.p. a dnes je to Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Na Slovensku je len málo škôl, ktoré zabezpečujú pre všetkých svojich absolventov 100% zamestnanosť.

Škola pripravuje kvalifikovaných odborníkov v študijných odboroch:

2381 M strojárstvo,

2411 K mechanik nastavovač(aj v SDV),

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik (v SDV)

V učebných odboroch:

2466 H 02 mechanik opravár

2433 H obrábač kovov

História školy siaha do roku 1962, kedy bolo zriadené Učňovské stredisko ZKL Skalica, ktoré sa v roku 1963 zmenilo na Odborné učilište ZKL Skalica. Vychovávalo kvalifikovaných robotníkov pre potreby ZKL Skalica, ktoré bolo súčasťou ZKL Brno. V roku 1965 sa zo závodu stal podnik ZVL Skalica a Odborné učilište bolo jeho organizačnou súčasťou. V roku 1966 učilište získava nové priestory pre teoretické vyučovanie a domov mládeže. Dňom 1.1.1991 sa Stredné odborné učilište strojárske Skalica stáva samostatnou príspevkovou organizáciou, riadenou Ministerstvom hospodárstva. V súlade so zákonom o decentralizácii verejnej správy SOU prešlo dňom 1.7.2002 do pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň vznikla Združená stredná škola Skalica, ktorá združovala Stredné odborné učilište (pôvodné) a Strednú priemyselnú školu, ktorá je zameraná na študijný odbor strojárstvo. Dňom 1.9.2008 sa zmenil názov školy a zo Združenej strednej školy sa stáva Stredná odborná škola strojnícka. Od 14.7.2015 pôsobí škola aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo.

Úspešná spolupráca školy s podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r. o. vyústila do podpísania zmluvy o duálnom vzdelávaní už v roku 2015, čo umožnilo vstup prvých žiakov do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016 v odbore 2411 K mechanik nastavovač a od školského roku 2017/2018 aj v študijnom odbore 2679 K mechanik mechatronik.

Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Ciele školy v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj projekčná činnosť. Stredná odborná škola strojnícka sa dlhodobo zapája do projektov: Enviroprojekt, Otvorená škola, Zdravie v školách, Jazykové laboratórium, Zváračská dielňa, Grafické systémy, Mladý tvorca, Elite, Propagácia OVP, IROP, Finančná gramotnosť.

Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW