Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska, číslo výberového konania: VK - 2023/00/06

Publikované: 17.03.2023 | Naposledy aktualizované 17.03.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:
Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/06

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť):
• manažérske zručnosti,
• skúsenosti na riadiacej pozícii,
• prax najmenej 5 rokov v oblasti kultúry, umenia, organizácie podujatí, vzdelávania,
• znalosť príslušnej legislatívy (Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

Ostatné predpoklady:
• bezúhonnosť.
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• odbornosť,
• znalosť štátneho jazyka,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

Mzda:
• funkčný plat od 1600,- EUR (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• koncepcia rozvoja Trnavského osvetového strediska na najbližších 5 rokov s víziou smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb so zameraním na rozšírenie a trvalú udržateľnosť nových aktivít presahujúcich rámec doterajšej pôsobnosti organizácie v rozsahu max 5 normostrán
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 07.04.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW