Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Vedúci oddelenia - Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci"

Publikované: 11.03.2022 | Naposledy aktualizované 29.04.2022

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v riadiacej pozícii min. 1 rok
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vodičský preukaz sk. B
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • komunikatívnosť
 • sebaistota
 • zmysel pre detail
 • práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word
 • znalosť Aj výhodou

Pracovná náplň:

 • práce spojené s koordinovaním a riadením oblastí činnosti oddelenia stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
 • spolupráca so ZSS – OvZP, s obcami, s občianskymi združeniami, dobrovoľníckymi organizáciami a ostatnými subjektmi v sociálnej a spoločenskej sfére
 • podieľanie sa na príprave a vypracovaní koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode TTSK
 • podieľanie sa na monitorovaní a vyhodnocovaní plnenia cieľov definovaných v koncepcii rozvoja sociálnych služieb
 • podieľanie sa na tvorbe a vyhodnocovaní plnenia národných programov a stratégií v oblasti sociálnej starostlivosti
 • spolupráca pri deinštitucionalizácii ZSS – OvZP
 • metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v oblasti sociálnych služieb na úrovni VÚC – ZSS OvZP
 • spolupráca s odbormi v rámci Úradu TTSK
 • poskytovanie odborného poradenstva vo veci poskytovania sociálnych služieb
 • kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb v rámci ZSS – OvZP TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 04.04.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke

podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle

https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov


 Poradie uchádzačov 

z výberového konania VK-2022/00/07 

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca 

„Vedúci oddelenia – Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci“ 

Dátum konania: 26.04.2022 

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava 

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci oddelenia – Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci“: 

1. miesto pridelené číslo uchádzača 4 

2. miesto pridelené číslo uchádzača 5 

Uchádzači s prideleným číslom 1, 2, 3 a 6 sa výberového konania nezúčastnili. 

Trnava 28.04.2022 

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram