Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Riaditeľ Kreatívneho centra"

Publikované: 28.01.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

prax v oblasti kreatívneho priemyslu min. 5 rokov

prax v riadiacej pozícii min. 2 roky

vodičský preukaz sk. B,

znalosť anglického jazyka min. na úrovni B2,

excelentné komunikačné zručnosti,

bezúhonnosť,

samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť,

praktické a analytické myslenie,

práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint.

Pracovná náplň:

zodpovednosť za celkové riadenie a strategický rozvoj Kreatívneho centra,

zodpovednosť za strategické riadenie partnerstiev, marketingových a rozvojových aktivít

Kreatívneho centra,

príprava konceptu prevádzky Kreatívneho centra v súlade so schváleným projektom,

zodpovednosť za nastavenie obchodnej stratégie,

podieľanie sa na výbere a adaptačnom procese nových zamestnancov,

vyhľadávanie obchodných príležitostí a strategických partnerstiev v regióne,

sledovanie svetových trendov v inovatívnych modeloch a formátoch obdobných subjektov v rámci

Kultúrno – kreatívneho priemyslu,

kooperácia s ostatnými kreatívnymi centrami,

vypracúvanie stratégie Kreatívneho centra,

vedenie tímu Kreatívneho centra.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

profesijný štruktúrovaný životopis,

motivačný list,

kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom),

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,

čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 18.02.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja vuzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Poradie uchádzačov  z výberového konania VK 2022/00/05  na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca  „Riaditeľ Kreatívneho centra“ 

Dátum konania: 28.03.2022 o 10:30 hod. 

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Kreatívneho centra“: 

1. miesto pridelené číslo uchádzača 4 

Uchádzači s prideleným číslom 2, 1, 3 vo výberovom konaní neuspeli. 

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram