Zápisnica z výberového konania VK-2023/00/18

Publikované: 21.11.2023 | Naposledy aktualizované 21.11.2023

Z á p i s n i c a

z výberového konania VK-2023/00/18
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Vedúci Oddelenia finančného manažmentu projektov“

Dátum konania: 16.11.2023 o 12:30 hod.

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

Predseda výberovej komisie:
predseda výberovej komisie

Členovia výberovej komisie:
člen výberovej komisie za Odbor financií Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Oddelenie kontrolingu Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci Oddelenia finančného manažmentu projektov“ bolo zverejnené dňa 05.10.2023 pod číslom VK-2023/00/18.

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 29.10.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne boli na Úrad TTSK doručené štyri žiadosti o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 07.11.2023.

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci Oddelenia finančného manamentu projektov“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala štyroch uchádzačov:
• uchádzač s prideleným číslom 1,
• uchádzač s prideleným číslom 2,
• uchádzač s prideleným číslom 3,
• uchádzač s prideleným číslom 4.

Uchádzač s prideleným číslom 1 sa ospravedlnil a výberového konania sa nezúčastnil.

Výberové konanie pozostávalo z ústnej a písomnej časti. Uchádzači dostali k vypracovaniu písomný test. Následne boli prizvaní k osobnému pohovoru s členmi výberovej komisie.

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania.

Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača a diskusiu na položené otázky. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 34 bodov z celkového počtu 58 bodov.

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z Odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK.

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia vyhodnotila, že uchádzači č. 2, č. 3 a č. 4 dosiahli potrebný minimálny počet bodov:

 

Výsledné poradie

 

Meno a priezvisko

uchádzača

 

Pridelené poradové číslo

 

Ústny pohovor

(max. 25 bodov)

 Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

(max 25 bodov)

 

Počet bodov teste (max 8 bodov)

 

Body spolu

(max. 58 bodov)

Nezúčastnil sa

Uchádzač s prideleným číslom 1 1 - - - -
Uspel vo VK

 

Uchádzač s prideleným číslom 2

2

25 25 8 58
Uspel vo VK Uchádzač s prideleným číslom 3 3 21 16 5

42

Uspel vo VK

 

Uchádzač s prideleným číslom 4 4 14 20 5

39

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja vymenovať na pozíciu vedúceho Oddelenia finančného manažmentu projektov: uchádzača s prideleným číslom 2.

 

Trnava 20.11.2023

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

v. r.
predseda výberovej komisie

 

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW