EnglishHungarianSlovakUkrainian

Registrácia sociálnych služieb

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby.

Zápis do registra vykoná vyšší územný celok najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok za zápis právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov do Registra sociálnych služieb na území TTSK

Na zápis právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov do Registra sociálnych služieb na území TTSK sa v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s položkou 34 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov vzťahuje správny poplatok nasledovne:

  • a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 66 €
  • b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 10 €
  • c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb 5 €
  • d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 33 €

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Tlačivo žiadosti nájdete nižšie.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram