Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 04.11.2022
Telefón
033/5521107
E-mail
spsstavebna@zupa-tt.sk
Lokalita
Lomonosovova 7,
Trnava

Ako jediná škola v trnavskom kraji vzdeláva žiakov v oblasti stavebníctva, geodézie, kartografie a katastra a realít. Je komplexným výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie služby vo vlastnom školskom internáte. Absolventi školy, ale aj tí, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, sú vedomostne, ako aj prakticky pripravení zaradiť sa do odbornej praxe na pozíciách projektantov, návrhárov interiérov, technikov geodetov, rozpočtárov, realitných maklérov atď. Škola si v konkurenčnom prostredí ostatných škôl získala svoje popredné postavenie, čo dokazujú ocenenia prác žiakov v mnohých celoštátnych i medzinárodných súťažiach, najmä v projektovaní, ako aj vysoké percento zamestnanosti absolventov v odbore štúdia. Každoročne sa opakuje obrovský dopyt zamestnávateľov po absolventoch školy. Objekt školy a školského internátu je pokrytý WIFI sieťou.

Žiaci sa môžu vzdelávať v dennej forme štúdia v troch študijných odboroch:

  • staviteľstvo,
  • geodézia, kartografia a kataster,
  • technické a informatické služby v stavebníctve,

a externej forme štúdia v dvojročnom pomaturitnom štúdiu v odbore staviteľstvo.

 

Všetky študijné odbory končia žiaci maturitnou skúškou. Typická pre školu je úzka spolupráca so zamestnávateľmi. Žiaci 2. a 3. ročníka vykonávajú odbornú prax v rozsahu 2 týždne v podnikoch podľa svojho zamerania. Škola je členom Cechu strechárov Slovenska, Komory stavebných inžinierov, ako aj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Pre školu je typická bohatá krúžková činnosť, organizovanie spoločenských akcií, súťaží, exkurzií, plaveckých a lyžiarskych výcvikov. Žiaci majú k dispozícii moderné špecializované učebne, hardvérové i softvérové vybavenie, geodetické prístroje, wifi-free, oddychovú zónu. Škola je zapojená do mnohých projektov EÚ ako aj do projektu Erazmus+.

Bližšie informácie o škole, študijných odboroch, prijímacích skúškach, či Dni otvorených dverí získate na webovom sídle školy, či oficiálnych sociálnych sieťach školy (facebook, Instagram).

 

                                                                                   Ing. Marcel Chrvala

                                                                                        riaditeľ školy

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW