Manažér kontroly verejného obstarávania – Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Publikované: 07.10.2022 | Naposledy aktualizované 07.10.2022

Miesto práce:
• Študentská 16, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1200 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

• bezúhonnosť
• prax na obdobnej pozícii minimálne 1 rok
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word
• vítané vodičské oprávnenie – B skupina

Pracovná náplň:

• finančná kontrola procesov verejného obstarávania žiadateľov a prijímateľov projektov
• poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom projektov v oblasti verejného obstarávania
• ex-ante kontrola pred vyhlásením VO, ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ex-post kontrola a kontrola dodatkov ku zmluve
• kontrola zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
• vypracovanie kontrolného zoznamu z administratívnej finančnej kontroly VO a správy z administratívnej finančnej kontroly VO/ návrhu správy z kontroly VO za oblasť̌ procesov VO
• spolupráca s príslušným projektovým manažérom o priebehu, výsledkoch a procese VO
• výkon finančnej kontroly na mieste
• komunikácia s ÚVO, PMÚ a orgánmi činnými v trestnom konaní
• riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov
• evidencia/aktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do ITMS2014+
• výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
• podávanie námietok k procesu VO

.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 11.10.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW