Odborník (Technický personál) na Referát mobility - Odbor dopravnej politiky

Publikované: 20.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Pracovná náplň:

Výkon odborných činností súvisiacich s budovaním dátovej centrály pre systémy integrovanej dopravy v rámci implementácie projektu cezhraničnej spolupráce Clean Mobility v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

 • budovanie a manažment informačného dopravného systému (nastavenie technickej špecifikácie pre obstaranie hardware a software pre dátovú centrálu/dopravnú kanceláriu, t. j. špecifické IKT - softwarové a HW riešenia pre zber dát a prácu s dopravnými informáciami),
 • komunikácia a spolupráca s partnermi na odborných aktivitách projektu Clean Mobility,
 • zabezpečovanie profesionálnej komunikácie a výstupov smerom k ústredným orgánom štátnej správy a kontrolným miestam (riadiaci orgán, národný orgán a spoločný sekretariát operačného programu), ako aj smerom do vnútra pri internej komunikácii s odbornými útvarmi a organizačnými
 • zložkami Úradu TTSK,
 • monitoring projektu – súčinnosť pri spracovávaní a predkladaní zoznamu deklarovaných výdavkov a monitorovacích správ,
 • poskytovanie súčinnosti pri výkone kontrol a auditov,
 • spracovávanie vstupov pre uverejňovanie informácií v médiách.

Iné kritéria a požiadavky:

 • anglický jazyk min. B1,
 • potrebná orientácia v problematike dopravy a integrovanej dopravy,
 • gramotnosť v oblasti používania IKT technológií je nevyhnutnosťou,
 • výhodou skúsenosť s projektami financovanými z prostriedkov EÚ,
 • vodičské oprávnenie - skupina B výhodou,
 • sebaistota v komunikácii, bezúhonnosť
 • zmysel pre tímovú prácu, ako aj samostatnú, tvorivú prácu,
 • schopnosť učiť sa a adaptovať,
 • zmysel pre efektívnosť a presnosť,
 • zmysel pre detail a flexibilitu,
 • schopnosť analytického myslenia.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise.

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania do: 04.05.2022

Adresa podania: Email: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW