Odborný referent - Odbor analýz a verejných politík

Publikované: 21.09.2023 | Naposledy aktualizované 21.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Odbor analýz a verejných politík

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
• vypracúva analytické materiály, informačné správy, prezentácie a iné podkladové materiály za účelom ich využitia v rámci inštitúcie a vykonáva odborné činnosti v oblasti spolupráce s regionálnymi rozvojovými agentúrami,
• identifikuje, spracúva, analyzuje, vyhodnocuje, príp. zverejňuje dáta z pôsobnosti TTSK prispievajúce k optimalizácii existujúcich, alebo tvorbe nových verejných politík TTSK,
• podieľa sa na príprave a aktualizácii strategických a koncepčných dokumentov a investičných zámerov TTSK,
• predkladá návrhy na zmenu alebo vytvorenie nových verejných politík a úpravu procesov úradu alebo OvZP s cieľom zvýšenia ich efektívnosti, účelnosti a trvalej spoločenskej udržateľnosti,
• pripomienkuje návrhy materiálov predkladaných na rozhodnutie vedenia úradu, alebo orgánov samosprávneho kraja z pohľadu ich súladu s koncepčnými dokumentami TTSK a prioritami verejných politík TTSK,
• zhromažďuje odborné informácie z oblasti verejných politík, prednostne územnej samosprávy členských krajín Európskej únie, za účelom prenosu overených riešení (best practicies) pre využitie v TTSK.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.09.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW