Odborný referent - Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania/Odbor školstva

Publikované: 14.04.2023 | Naposledy aktualizované 14.04.2023

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• Zastupovanie počas RD - hlavný pracovný pomer

Počet voľných pracovných miest:
• 1

Mzda:
• základná zložka mzdy 1200,- EUR

Kvalifikačné predpoklady:

• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

• kvalifikačné predpoklady v zmysle § 9 ods. 7 zákona 596/2003 (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy, teda učiteľ strednej školy podľa §20 písm. d zákona 138/2019)

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• poznanie legislatívy týkajúcej školských zariadení a financovanie preneseného ako aj originálneho výkonu výhodou
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word
• práca s aSc Agendou výhodou, práca s Fabasoftom výhodou
• VP skupiny B

Pracovná náplň:

• Metodické usmerňovanie a riadenie školských zariadení,
• Spracovanie štatistík školských zariadení,
• Príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• Spracovanie prehľadov o počte žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
• Zabezpečovanie výkonu štátnej správy v 2. stupni vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy alebo školského zariadenia (vypracovanie rozhodnutí vo veci odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí žiaka na štúdium),
• Spracovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
• Výkon kontrolnej činnosti v školských zariadeniach,
• Spracovávanie podkladom pre stratégiu školstva.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: 30.04.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW