Odborný referent – Oddelenie nakladania s majetkom - zástup PN

Publikované: 17.05.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

 Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/1995 Z .z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 66/2009 Z. z. o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • praktické a analytické myslenie
 • schopnosť pochopiť širšie súvislosti a procesy
 • chuť profesijne a osobnostne rásť
 • štúdium legislatívnych a právnych predpisov v odbore a ich aplikovanie do praxe
 • komunikatívnosť
 • tímová práca
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), ZBGIS

Pracovná náplň:

 • samostatné a komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľného majetku TTSK,
 • samostatné a komplexné zabezpečenie delimitácie pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky nachádzajúce sa pod stavbami vo vlastníctve TTSK a bezodplatného prevodu pozemkov zahrnutých v územnom pláne z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva TTSK,
 • identifikácia pozemkov, analýza vlastníckych vzťahov, príprava podkladov pre vypracovanie GP a ZP, posúdenie GP a ZP,
 • vyhotovenie zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zámenná zmluva nehnuteľného majetku TTSK, nájomná zmluva, zmluva o výpožičke, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluva o zriadení vecných bremien),
 • vypracovanie návrhov na zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností a ostatných písomností súvisiacich s katastrom nehnuteľností v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 • príprava podkladov týkajúcich sa nakladania s majetkom pre Radu, Zastupiteľstvo, Komisiu hospodárenia a nakladania s majetkom a iné komisie,
 • komunikácia s katastrálnymi odbormi okresných úradov, inštitúciami verejnej a štátnej správy, tretími stranami,
 • obhajoba a prezentácia výsledkov, zodpovednosť za odovzdané výsledky.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31.05.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW