Odborný referent - Oddelenie nakladania s majetkom - zastupovanie PN

Publikované: 29.06.2023 | Naposledy aktualizované 27.07.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Oddelenie nakladania s majetkom

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sibírska 1, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas pracovnej neschopnosti zamestnanca
Mzda:
• základná zložka mzdy 1100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; vzdelanie v odbore právo výhodou

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• schopnosť pochopiť širšie súvislosti a procesy
• schopnosť hľadať ciele a riešenia
• chuť profesijne a osobnostne rásť
• štúdium legislatívnych a právnych predpisov v odbore a ich aplikovanie do praxe
• komunikatívnosť
• tímová práca
• ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), ZBGIS

Pracovná náplň:

 • samostatné a komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľného majetku TTSK:
  • komplexná príprava a posudzovanie podkladov k spracovaniu zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zámenná zmluva nehnuteľného majetku TTSK, nájomná zmluva, zmluva o výpožičke, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluva o zriadení vecných bremien) s primárnym zameraním na dlhodobý investičný prenájom,
  • rokovanie o zmluvných podmienkach,
  • vypracovanie návrhov zmlúv,
  • sledovanie dodržiavania zmluvných podmienok,
  • vykonávania opatrení na zabezpečenie dodržiavania zmluvných podmienok a na odstránenie porušenia zmluvných povinností,
 • vypracovanie návrhov na zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností a ostatných písomností súvisiacich s katastrom nehnuteľností v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 • príprava podkladov týkajúcich sa nakladania s majetkom pre Radu, Zastupiteľstvo, Komisiu hospodárenia a nakladania s majetkom a iné komisie,
 • komunikácia s katastrálnymi odbormi okresných úradov, inštitúciami verejnej a štátnej správy, tretími stranami,
 • obhajoba a prezentácia výsledkov, zodpovednosť za odovzdané výsledky.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 13.07.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW