Odborný referent (projektový manažér) - Oddelenie projektov

Publikované: 02.10.2023 | Naposledy aktualizované 02.10.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta (projektového manažéra) - Oddelenie projektov

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Počet obsadzovaných pracovných miest:2

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 400,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť relevantných platných právnych predpisov SR v predmetnej oblasti
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• vodičské oprávnenie - skupina B
• znalosť anglického jazyka výhodou
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
• príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektov financovaných zo zdrojov EÚ
• zodpovednosť za riadenie procesu implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ
• realizácia a koordinácia projektových aktivít
• dohľad nad projektovými činnosťami súvisiacimi s riadením projektu
• zabezpečovanie relevantných výstupov projektu
• riadenie procesu verejného obstarávania v súlade s rozpočtom projektu a zmluvou o NFP
• príprava monitorovacích správ a záverečnej správy
• kontrola žiadosti o platbu
• komunikácia s riadiacim orgánom
• zabezpečovanie informovanosti a publicity projektu
• agenda súvisiaca so všetkými procesmi zabezpečujúcimi činnosti odboru riadenia projektov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 16.10.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW