riaditeľ Kancelárie riaditeľa Úradu Trnavského samosprávneho kraja; Číslo výberového konania: VK – 2024/00/37

Publikované: 04.04.2024 | Naposledy aktualizované 04.04.2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
riaditeľ Kancelárie riaditeľa Úradu Trnavského samosprávneho kraja
Číslo výberového konania: VK – 2024/00/37

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax minimálne 3 roky
• prax vo verejnej správe výhodou
• riadiace schopnosti
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
• riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného organizačného útvaru
• realizácia úloh a pokynov uložených riaditeľom Úradu Trnavského samosprávneho kraja
• organizácia pracovných stretnutí riaditeľa Úradu Trnavského samosprávneho kraja
• komunikácia s vedúcimi/riadiacimi manažérmi jednotlivých organizačných útvarov Úradu Trnavského samosprávneho kraja a kontrola plnenia zadaných úloh
• zabezpečovanie podkladov na rokovania riaditeľa Úradu Trnavského samosprávneho kraja a podieľanie sa na príprave podkladov na rokovania riaditeľa Úradu Trnavského samosprávneho kraj a predsedu Trnavského samosprávneho kraja
• zabezpečovanie efektívnosti hospodárenia zvereného organizačného útvaru
• spolupracovanie s ostatnými organizačnými útvarmi Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.600,- EUR + variabilná zložka mzdy

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 25.4.2024
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW