Riaditeľ Odboru financií - VK 2023/00/23

Publikované: 04.12.2023 | Naposledy aktualizované 04.12.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Riaditeľ – Odbor financií
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/23

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer - zastupovanie počas uvoľnenia na výkon verejnej funkcie

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.800,00 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického smeru

Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax minimálne 5 rokov, prax na vedúcej pozícii minimálne 3 roky
• pracovné skúsenosti s tvorbou rozpočtov, analýz a účtovníctvom
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy verejnej správy
• jazykové znalosti: anglický alebo nemecký jazyk – schopnosť písomnej a ústnej komunikácie (B1 – mierne pokročilý)
• počítačové znalosti (MS Office, pokročilá znalosť MS Excel, ovládanie ekonomických programov – SPIN/iSPIN výhodou)
• riadiace a organizačné schopnosti
• schopnosť vedenia kolektívu a motivácie k výkonu
• komunikatívnosť, kultivovaný písomný a slovný prejav

Pracovná náplň:
- koncepčná analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach, patriacich do rozsahu kompetencie VÚC
- príprava ekonomických, účtovných a rozpočtových podkladov pre riadiaci manažment kraja
- zabezpečenie bezproblémového chodu a pokrytia všetkých činností v rámci legislatívneho rámca na odbore financií
- riadenie a kontrola prác vykonávaných na odbore financií
- koordinácia a riadenie činností týkajúcich sa financovania a rozpočtu
- zabezpečenie prepojenia a koordinácie útvarov spadajúcich pod odbor financií
- príprava stratégie finančného riadenia kraja a následné zastrešenie jej uvedenia do praxe
- spolupráca s organizačnými útvarmi kraja pri riešení agendy v kompetencií kraja z ekonomického, účtovného a rozpočtového hľadiska
- zabezpečenie finančného riadenia a usmerňovania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ako aj obchodných spoločností s majetkovým podielom kraja
- spolupráca s poradnými a partnerskými orgánmi kraja v oblasti agendy zastrešovanej odborom financií
- zastupovanie kraja v komunikácií s orgánmi štátnej a verejnej správy, ministerstvami, bankovými inštitúciami, dodávateľmi ekonomických a podporných systémov ako aj ďalšími inštitúciami podľa potrieb kraja

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 27.12.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW