Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov

Publikované: 24.10.2023 | Naposledy aktualizované 24.10.2023
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

Riaditeľ odboru – Odbor ľudských zdrojov

Číslo výberového konania: VK – 2023/00/20

 

 

Miesto práce:

·         Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Termín nástupu:

·         ASAP

 

Druh pracovného pomeru:

·         hlavný pracovný pomer

 

Kvalifikačné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

 

Iné kritéria a požiadavky:

·         odborná prax minimálne 3 roky

·         prax vo verejnej správe výhodou

·         znalosť pracovnoprávnej legislatívy

·         riadiace schopnosti

·         samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

·         komunikatívnosť

·         sebaistota

·         zmysel pre detail

·         bezúhonnosť

·         práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

 

Pracovná náplň:

·         riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného organizačného útvaru

·         rozhodovanie o strategickom plánovaní v oblasti riadenia ľudských zdrojov

·         zabezpečovanie efektívnosti hospodárenia zvereného organizačného útvaru

·         tvorba metodiky výberu, školení a odmeňovania zamestnancov, motivačných programov, systému hodnotenia a systému vzdelávania

·         spolupracovanie s ostatnými organizačnými útvarmi Úradu TTSK

 

Mzda:

·         základná zložka mzdy 1.600,- EUR + variabilná zložka mzdy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·         čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

 

Termín podania: do 14.11.2023

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

 

Adresa podania:  Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW