Riaditeľ Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede: VK - 2024/00/15

Publikované: 27.02.2024 | Naposledy aktualizované 27.02.2024

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:
Riaditeľ Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede
Číslo výberového konania: VK – 2024/00/15

Kvalifikačné predpoklady:
• zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ostatné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa:
• najmenej 5 rokov odbornej praxe v príslušnej oblasti
• bezúhonnosť
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie
• odbornosť
• znalosť štátneho jazyka
• znalosť aspoň jedného svetového jazyka výhodou
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
• znalosť príslušnej legislatívy (Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
• manažérske zručnosti

Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie uchádzačov.

Funkčný plat:
• funkčný plat od 1600,- EUR (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

Termín nástupu:
• 01.06.2024

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• koncepcia rozvoja Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede na najbližších 5 rokov v rozsahu max. 5 normostrán
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 19.03.2024 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW