Centrum podporných služieb: Vedúci oddelenia investícií Číslo výberového konania: VK – 2022/04

Publikované: 10.11.2022 | Naposledy aktualizované 12.12.2022

Číslo výberového konania: VK – 2022/04

Miesto práce:
• Centrum podporných služieb Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• 1.1.2023

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• plat zamestnanca tvorí tarifný plat určený podľa zaradenia do príslušného platového stupňa v 7. platovej triede + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:
• Vysokoškolské vzdelanie II. st.(technického, ekonomického zamerania)

Iné kritériá a požiadavky:
• Odborná prax min. 3 roky
• Prax vo vedúcej pozícií min. 2 roky
• Technické myslenie a analytické myslenie, facilitačné zručnosti
• Skúsenosti s praktickou realizáciou investičných akcii
• Podrobná znalosť legislatívy v oblasti stavebníctva
• Skúsenosti s verejným obstarávaním
• Skúsenosti v oblasti výkonu stavebného dozoru
• Zodpovedný prístup
• Bezúhonnosť
• Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.

Pracovná náplň:
Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :
• zostavenie registra investícií a investičného plánu
• administráciu procesov realizácie investičných akcií
• administráciu procesov súvisiacich s verejným obstarávaním
• vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi
• vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia
• plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení a jednotlivých odborov úradu TTSK
• plnenie kontrolných činností

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 30.11.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania:

Centrum podporných služieb
Starohájska 10
917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.


Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW