Vedúci oddelenia – Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Číslo výberového konania: VK – 2022/00/15

Publikované: 01.07.2022 | Naposledy aktualizované 01.07.2022

Kvalifikačné predpoklady:
• Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax min. 3 roky, prax na vedúcej pozícii minimálne 1 rok
• znalosť legislatívy verejnej správy, ovládanie školskej legislatívy, ovládanie systému duálneho vzdelávania
• prezentačné zručnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav
• bezúhonnosť
• dôslednosť
• praktické a analytické myslenie
• riadiace a organizačné schopnosti
• počítačové znalosti (MS Office, pokročilá znalosť MS Excel)
• držiteľ vodičského oprávnenia sk. B (aktívny vodič)

Pracovná náplň:
• samostatná odborná činnosť spojená so systémom duálneho vzdelávania
• poskytovanie odbornej poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK v oblasti duálneho vzdelávania a integrovaného systému
• kontakt so zamestnávateľmi, strednými a malými podnikmi
• starostlivosť o zverený región v ostatných činnostiach spojených s duálnym vzdelávaním, organizovanie podujatí, výstav, prezentovanie systému duálneho vzdelávania verejnosti
• tvorba smerníc, všeobecne záväzných nariadení
• vedenie kolektívu oddelenia duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
• projektový manažment škôl

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 25.07.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW