Vedúci Oddelenia projektov, číslo výberového konania VK-2023/00/19

Publikované: 19.10.2023 | Naposledy aktualizované 21.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Vedúci Oddelenia projektov
Číslo výberového konania VK-2023/00/19

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1500,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• minimálne 3 roky v oblasti implementácie fondov EÚ
• riadiace schopnosti
• prax vo verejnej správe výhodou
• analytické myslenie
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť, silné prezentačné a negociačné schopnosti
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• zodpovedá za činnosť oddelenia,
• koordinuje proces prípravy a implementácie projektov z fondov EÚ pre projekty Úradu TTSK
• koordinuje podporné činnosti spojené s procesom verejného obstarávania projektov,
• zodpovedá za štatistické a iné požadované údaje za oblasť oddelenia,
• spolupracuje s projektovými partnermi,
• zabezpečuje profesionálnej komunikácie a výstupov smerom k ústredným orgánom štátnej
správy a kontrolným miestam (riadiaci orgán, národný orgán a spoločný sekretariát operačného
programu), ako aj smerom do vnútra pri internej komunikácii s odbornými útvarmi a organizačnými
zložkami Úradu TTSK
• poskytuje súčinnosti pri výkone kontrol a auditov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 10.11.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW