Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania
Číslo výberového konania: VK – 2022/00/19

Publikované: 19.10.2022 | Naposledy aktualizované 12.01.2023

Číslo výberového konania: VK – 2022/00/19

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1600,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

• odborná prax v oblasti rozpočtovníctva minimálne 3 roky
• znalosť legislatívy v oblasti rozpočtovníctva a financovania vo verejnej správe
• prax vo vedení ľudí minimálne 1 rok a dobré organizačné schopnosti
• analytické myslenie
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť, silné prezentačné a negociačné schopnosti
• práca s PC na pokročilej úrovni - MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• komplexne zabezpečuje činnosti v oblasti rozpočtovania a financovania,
• vykonáva základnú finančnú kontrolu za rozpočet v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zabezpečuje platobný a zúčtovací styk a iné úkony v Štátnej pokladnici,
• zabezpečuje zúčtovanie finančných prostriedkov,
• zabezpečuje cenovú reguláciu v zmysle platných právnych predpisov,
• zabezpečuje spracovanie návrhu rozpočtu, záverečného účtu, spracúva úpravy rozpočtu, pripravuje rozbory a iné dokumenty,
• zabezpečuje mesačné sledovanie plnenia rozpočtu TTSK,
• zabezpečuje spracovanie návrhu programového rozpočtu, jeho zámery, ciele, merateľné ukazovatele, monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu,
• metodicky usmerňuje podriadené organizácie v oblasti rozpočtovania a platobného styku,
• zabezpečuje spracovanie, kontroluje a sumarizuje finančné výkazy podriadených organizácií,
• spolupracuje s audítormi a kontrolórmi pri výkone kontroly v oblasti financovania a rozpočtu,
• zabezpečuje sledovanie dlhu, úverovú zaťaženosť a dlhovú službu, splácanie istín, úrokov, zabezpečuje komunikáciu s bankami.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 13.11.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW