Zápisnica z VK 2023/00/12 - riaditeľ odboru financií

Publikované: 19.06.2023 | Naposledy aktualizované 19.06.2023

Z á p i s n i c a

z výberového konania VK-2023/00/12
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„riaditeľ odboru financií“

Dátum konania: 13.06.2023 o 10:30 hod.

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

Predseda výberovej komisie:
predseda výberovej komisie

Členovia výberovej komisie:
člen výberovej komisie za odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za odbor financií Úradu TTSK
člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „riaditeľ odboru financií“ bolo zverejnené dňa 25.04.2023 pod číslom VK-2023/00/12.

 Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 17.05.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne bola na Úrad TTSK doručená jedna žiadosť o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 23.05.2023. 

 Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „riaditeľ odboru financií“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala jedného uchádzača:

Uchádzač s prideleným číslom 1

  Výberové konanie pozostávalo z ústnej a písomnej časti. Uchádzač dostal k vypracovaniu písomný test. Následne bol prizvaný k osobnému pohovoru s členmi výberovej komisie.

 Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania. 

Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača a diskusiu na položené otázky. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 39 bodov z celkového počtu 65 bodov.

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z Odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK.

 Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia vyhodnotila, že uchádzač dosiahol potrebný minimálny počet bodov: 

Výsledné poradie
Meno a priezvisko
uchádzača
Pridelené poradové číslo
Ústny pohovor
(max. 25 bodov)
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
(max 25. bodov)
Počet bodov teste
Body spolu
(max. 65 bodov)

Uspel vo VK
Uchádzač s prideleným číslom 1 1 25 25 15 65

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja vymenovať na pozíciu riaditeľ odboru financií: uchádzača s prideleným číslom 1

Trnava 14.06.2023

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

b.p.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW