Zápisnica z VK 2023/00/16 - Riaditeľ Kancelárie SK 8

Publikované: 08.02.2024 | Naposledy aktualizované 08.02.2024

Z á p i s n i c a 

 

z  výberového konania VK-2023/00/16

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca

Riaditeľ Kancelárie SK 8

 

 

Dátum konania: 15.01.2024 o 11:00 hod.

 

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

 

Predseda výberovej komisie:

predseda výberovej komisie

 

Členovia výberovej komisie:

člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK

člen výberovej komisie

člen výberovej komisie

člen výberovej komisie

člen výberovej komisie

člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Kancelárie SK 8“ bolo zverejnené dňa 05.10.2023 pod číslom
VK-2023/00/16.

 

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 27.10.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne bolo na Úrad TTSK doručených deväť žiadostí o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 02.11.2023.

 

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Kancelárie SK 8“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala všetkých prihlásených uchádzačov.

 

Pri uchádzačovi s číslom 1.  došlo k nedodržaniu stanoveného postupu podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktorý svoj životopis zaslal len elektronickou formou (mailom) a bol vyzvaný na doručenie chýbajúcich dokumentov do začatia výberového konania.

 

Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť pozostávala z vypracovania vízie riadenia a rozvoja Kancelárie SK 8. Na základe úspešnej písomnej časti boli dvaja najlepší uchádzači pozvaní na ústny pohovor s členmi výberovej komisie, a to uchádzač s číslom 3 a uchádzač s číslom 4.

 

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania. Za písomnú časť výberového konania bolo možné získať max. 10 bodov a za ústnu časť od každého člena výberovej komisie max. 10 bodov. Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača na výkon uvedenej funkcie. Za kvalifikačné a ostatné predpoklady bolo možné od každého člena výberovej komise získať max. 5 bodov. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 48 bodov z celkového počtu 80 bodov.

 

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z odboru ľudských zdrojov.

 

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov:

 

 

Výsledné poradie

 

Meno a priezvisko

uchádzača

 

Ústny pohovor

(max. 35 bodov)

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

(max 35. bodov)

 

Počet bodov písomná časť

 

Body spolu

(max. 80 bodov)

1. Uchádzač s prideleným číslom 4  

23

 

29

 

6

 

58

 

2.

Uchádzač s prideleným číslom 3  

19

 

25

 

6

 

50

 

nezúčastnil sa

Uchádzač s prideleným číslom 1  

-

 

-

 

-

 

-

 

neuspel vo VK

Uchádzač s prideleným číslom 2 - -  

5

 

5

 

 

neuspel vo VK

Uchádzač s prideleným číslom 5  

-

 

-

 

5

 

5

 

neuspel vo VK

Uchádzač s prideleným číslom 6  

-

 

-

 

4

 

4

 

nezúčastnil sa

Uchádzač s prideleným číslom 7  

-

 

-

 

-

 

-

 

nezúčastnil sa

Uchádzač s prideleným číslom 8  

-

 

-

 

-

 

-

 

nezúčastnil sa

Uchádzač s prideleným číslom 9  

-

 

-

 

-

 

-

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania určila výsledné poradie uchádzačov a s predsedom združenia navrhuje vymenovať na pozíciu vedúceho Riaditeľa Kancelárie SK 8: uchádzača s prideleným číslom 4.

 

 

 

Trnava 23.01.2024

 

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

 

 

 

  v.r.
  predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW