Zápisnica z VK 2023/00/20 - Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov

Publikované: 15.01.2024 | Naposledy aktualizované 15.01.2024

Z á p i s n i c a

z výberového konania VK-2023/00/20
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov“

Dátum konania: 05.01.2024 o 13:00 hod.

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

Predseda výberovej komisie:
predseda výberovej komisie

Členovia výberovej komisie:
člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Zástupcu riaditeľa Úradu TTSK
člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK
člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov“ bolo zverejnené dňa 24.10.2023 pod číslom
VK-2023/00/20.

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 14.11.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne boli na Úrad TTSK doručené dve žiadosti o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 22.11.2023.

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ Odboru ľudských zdrojov“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala jedného uchádzača:
• uchádzač s prideleným číslom 1.

Uchádzač s prideleným číslom 2 nesplnil kvalifikačné predpoklady potrebné na zaradenie do výberového konania a nebol pozvaný na výberové konanie.

Dňa 21.12.2023 nás uchádzač s prideleným číslo 1 elektronickou formou informoval, že sa výberového konania nezúčastní. Z toho dôvodu mu nebola zaslaná pozvánka na výberové konanie a výberové konanie bolo zastavené.

 

Trnava 09.01.2024

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

v.r.
predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW