Zápisnica z výberového konania VK-2023/00/13

Publikované: 09.08.2023 | Naposledy aktualizované 09.08.2023

Z á p i s n i c a 

 

z  výberového konania VK-2023/00/13

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca

Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania

 

 

Dátum konania: 04.08.2023 o 09:00 hod.

 

Výberová komisia bola menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja v zložení:

 

Predseda výberovej komisie:

predseda výberovej komisie

 

Členovia výberovej komisie:

člen výberovej komisie za Odbor financií Úradu TTSK

člen výberovej komisie za Oddelenie účtovníctva Úradu TTSK

člen výberovej komisie za Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK

člen výberovej komisie za ZO SLOVES pri TTSK

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania“ bolo zverejnené dňa 27.06.2023 pod číslom VK-2023/00/13.

 

Do výberového konania sa mohli uchádzači prihlásiť v termíne do 19.07.2023, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V stanovenom termíne boli na Úrad TTSK doručené tri žiadosti o zaradenie do výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 24.07.2023.

 

Výberová komisia vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania“ v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených podmienok do výberového konania pozvala troch uchádzačov:

  • uchádzač s prideleným číslom 1,
  • uchádzač s prideleným číslom 2,
  • uchádzač s prideleným číslom 3.

 

 

Výberové konanie pozostávalo z ústnej a písomnej časti. Uchádzači dostali k vypracovaniu písomný test. Následne boli prizvaní k osobnému pohovoru s členmi výberovej komisie.

 

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania.

 

Členovia výberovej komisie osobitne hodnotili splnenie kvalifikačných a ostatných predpokladov uchádzača a diskusiu na položené otázky. Výberová komisia zároveň stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 40 bodov z celkového počtu 66 bodov.

 

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania zamestnanca z Odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK.

 

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia vyhodnotila, že uchádzači č. 1 a č. 2 nedosiahli potrebný minimálny počet bodov a uchádzač č. 3 dosiahol potrebný minimálny počet bodov:

 

 

Výsledné poradie

 

Meno a priezvisko

uchádzača

 

Pridelené poradové číslo

 

Ústny pohovor

(max. 25 bodov)

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

(max 25. bodov)

 

Počet bodov teste

 

Body spolu

(max. 65 bodov)

Neuspel vo VK

 

Uchádzač s prideleným číslom 1 1 6 17 13 36
Neuspel vo VK

 

Uchádzač s prideleným číslom 2 2 0 1 10 11
Uspel vo VK Uchádzač s prideleným číslom 3 3 25 22 9 56

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja vymenovať na pozíciu vedúceho Oddelenia rozpočtu a financovania: uchádzača s prideleným číslom 3.

 

 

 

Trnava 08.08.2023

 

Zapísal: zamestnanec odboru ľudských zdrojov

 

 

 

 

   v. r.
  predseda výberovej komisie

 

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW