Krajskí poslanci schválili strategické dokumenty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, zdravotníckych a sociálnych služieb v regióne

Publikované: 17.05.2023 | Naposledy aktualizované 17.05.2023

V stredu 17. mája 2023 sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili strategické dokumenty. Ide o Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja 2023-2030, Stratégiu rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023-2027 a Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023-2030.

„Naším cieľom je moderná, rozvinutá a konkurencieschopná župa. Práve realizácia navrhovaných a schválených dokumentov predpokladá zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych a sociálnych služieb v kraji, ako aj ďalší všestranný rozvoj Trnavského kraja. Pri príprave každého jedného strategického dokumentu sme vychádzali predovšetkým z dostupných dát, a zároveň schváleniu dokumentov predchádzalo verejné prerokovanie. Som rád, že sme s krajskými poslancami posunuli viacročnú víziu rozvoja kraja na realizačnú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa na príprave dokumentov podieľali,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja pre roky 2023 až 2030 je základný dokument, prioritne orientovaný na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja ako dlhodobého a komplexného procesu ovplyvňujúceho podmienky a všetky aspekty života regiónu. Dokument analyzuje situáciu v regióne a určuje strategické smerovania prioritných oblastí rozvoja kraja. Župa do procesu tvorby oslovila aj obce a mestá, a tiež sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území župy.

Druhým schváleným dokumentom je Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK pre roky 2023 až 2027, ktorej cieľomje zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Strategický dokument definuje šesť prioritných oblastí: optimálnu sieť ambulantných zdravotníckych zariadení, rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, duševné zdravie, vzdelávanie, kvalitné dáta a rozvoj telemedicínskych služieb a SMART technológie.

Krajskí poslanci schválili aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK na roky 2023 až 2030. Okrem expertného tímu sa na jej tvorbe podieľali aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora a predstavitelia subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Hlavným zámerom koncepcie je zabezpečiť regionálne a druhovo vyváženú sieť zariadení sociálnych služieb, stabilizovať výsledný systém a priebežne vylepšovať štruktúru jednotlivých služieb a zariadení v kraji tak, aby zodpovedali demografickému a spoločenskému vývoju. K prioritám patrí tiež implementácia nových metód a postupov do oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK, kontinuálny rozvoj potenciálu a postupné zvyšovanie statusu zamestnancov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Ďalšie strategické dokumenty budú predmetom nasledujúcich zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Tvorba PHRSR TTSK 2023 – 2030, Stratégie rozvoja zdravotníctva TTSK 2023-2027  a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2023 – 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Páčil sa ti tento článok? Zdieľaj ho.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend